โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 50 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 50
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22017301 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
33053201 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
33053202 ปฏิบัติการสำรวจ
Surveying Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33053201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33055101 การจัดการวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
33056201 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
33056202 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 33056201 ชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53
33051202 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33051203 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33051204 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33051205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33051306 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051203 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 (3-0-6)
33051307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
4 (3-3-7)
Prerequisite : 33051204 คอนกรีตเทคโนโลยี 3 (2-3-5)
Prerequisite or Corequisite : 33051306 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
33051308 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
4 (3-3-7)
Prerequisite : 33051203 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 (3-0-6)
33052202 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
33052203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33052202 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33052304 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (3-3-7)
Prerequisite : 33052202 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33053203 การสำรวจเส้นทาง
Route Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33053201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33054302 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33052202 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33053203 การสำรวจเส้นทาง 3 (2-3-5)
33054303 การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33054302 วิศวกรรมการทาง 3 (3-0-6)
33055302 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation and Analysis
3 (2-3-5)
33055303 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Engineering and Management
3 (3-0-6)
33056303 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33056201 ชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33056308 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33056303 อุทกวิทยา 3 (3-0-6)
33059101 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Workshop
3 (1-6-4)
33059398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
33059499 โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 33059398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
33051409 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051306 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (3-3-7)
33051410 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33051306 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33051307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (3-3-7)
33052201 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-6)
33053304 การสำรวจด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33053201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33053305 การสำรวจยีออเดติค
Geodetic Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33053201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33053306 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33053201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33053307 ระบบข้อมูลปริภูมิ
Spatial Information System
3 (2-3-5)
33054304 วิศวกรรมการจราจร
Traffic Engineering
3 (2-3-5)
33055304 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
Inspection for Construction
3 (2-3-5)
33055305 การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง
Engineering Drawing for Construction
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
33056304 อุทกวิทยาขั้นสูง
Advanced Hydrology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33056303 อุทกวิทยา 3 (3-0-6)
33056305 การไหลในทางน้ำเปิด
Open Channel Flow
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33056201 ชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33056307 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33056303 อุทกวิทยา 3 (3-0-6)
33057201 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา
Computer Methods for Civil Engineers
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
33057202 คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำรวจ
Computer Science for Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
33057303 สารนิเทศทางวิศวกรรมโยธา
Information for Civil Engineering
3 (3-0-6)
33057304 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
33059302 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education in Civil Engineering
6 (0-40-0)
33059303 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Practice
3 (0-40-0)
33059404 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
Special Topics in Civil Engineering
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายมงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายมนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายอังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายเจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายขวัญชัย เทศฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายปณิธาน เต็งยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายภูวดล พรหมชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายสนธยา ทองอรุณศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายทวีชัย กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวบุปผเวช พันธุ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา