โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32081100 วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
32084301 วงจรดิจิตอล
Digital Circuits
3 (3-0-6)
32085300 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
32080203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (3-0-6)
32080204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32080203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32081201 วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
32082305 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
3 (3-0-6)
32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082307 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082310 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32082427 หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Advanced Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
32083201 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
32089397 การฝึกงานทางวิศกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Practice
3 (0-40-0)
32089398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
32089498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-operative Eduction in Electrical Engineering
6 (0-40-0)
32089499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32089398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (0-3-1)
34060100 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Fundamental Industrial Engineering Training
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 14
31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32080201 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic Electrical Engineering Training
3 (1-4-4)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
32081202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32081201 วงจรไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32082308 วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32082312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32082415 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082417 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3-0-6)
32082418 เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082420 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082422 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32082423 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082422 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32083302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (3-0-6)
32084300 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Methods for Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32084302 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084303 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084304 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084303 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32084405 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084406 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084405 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3-0-6)
32085301 ปฏิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32085300 ระบบควบคุม 3 (3-0-6)
32085302 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
32085303 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
32085408 แมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32085410 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automatic Control
3 (2-3-5)
32087400 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Management
3 (3-0-6)
32087402 ระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System
3 (2-3-5)
32087403 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
Electric Wind Energy System
3 (3-0-6)
32089300 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Drawing
3 (2-3-5)
32089301 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor and Transformer Practice
3 (1-6-4)
32089302 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Electrical System Installation
3 (1-6-4)
32089303 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor Control
3 (1-6-4)
32089404 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (1-6-4)
32089405 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Practices in Electrical Engineering
1 (0-3-2)
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายนิติพงษ์ สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายเพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายเอกชัย ชัยดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรีทัศนะ ถมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมนึก เครือสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายโชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณรงค์ นันทกุศล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิรัตน์ นักกรองดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิษณุ ทองเล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสาคร ปันตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา