โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
34062202 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34072203 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 2 (1-3-4)
34062201 การศึกษางาน
Work Study
3 (2-2-5)
Prerequisite : 34060103 กระบวนการผลิต 3 (3-0-6)
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
34062304 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34070102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
Basic Machine Tool Engineering Training
3 (1-6-5)
34070103 งานเครื่องมือกล
Machine Tool
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34070102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล 3 (1-6-5)
34070204 การหล่อและการเชื่อมโลหะ
Foundry and Welding
3 (1-6-5)
34071201 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-6)
34071202 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1
Automatic Machine Tool Technology 1
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34070103 งานเครื่องมือกล 3 (1-6-5)
34071303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34071201 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3 (2-3-6)
Prerequisite : 34071202 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 3 (1-6-5)
34072202 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
Engineering Metrology Laboratory
2 (1-3-4)
34072203 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Engineering Laboratory
2 (1-3-4)
34072405 งานทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์
Tools and Die Practice
1 (0-3-4)
Prerequisite : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3 (1-6-5)
Prerequisite : 34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-5)
34073202 การปรับแต่งแม่พิมพ์
Fundamental of Die Making
1 (0-3-4)
34073301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร
Introduction to Plasticity
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1
Punch and Die Design 1
3 (1-6-5)
34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mould Design
3 (1-6-5)
34073305 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-6)
34073306 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2
Punch and Die Design 2
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3 (1-6-5)
34073307 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง
Advanced Mould Desgin
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-5)
34075302 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Practice
3 (0-40-0)
34075398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
Prerequisite : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3 (1-6-5)
Prerequisite : 34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-5)
Prerequisite or Corequisite : 34073305 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 3 (2-3-6)
34075402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Co-operative Education in Electrical Engineering
6 (0-40-0)
34075499 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 34075398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 6
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34062301 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-2-5)
34062306 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34062308 วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3 (3-0-6)
34062313 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
34062402 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062304 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
34071304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2
Automatic Machine Tool Technology 2
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34071202 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 3 (1-6-5)
34071305 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing System
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34071303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3 (2-3-6)
34071306 ระบบการผลิตแบบรวม
Computer Integrate Manufacturing
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34071303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3 (2-3-6)
34072306 การอบชุบเหล็กเครื่องมือ
Heat Treatment of Tool Steels
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34072203 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 2 (1-3-4)
34072307 กรรมวิธีเซรามิกส์
Ceramics Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34073309 กรรมวิธีการอัดรีด
Extrusion Processing
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34073301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3 (1-6-5)
34073310 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ
Forging and Rolling of Metals
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3 (1-6-5)
34073408 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด
Cutting Tool Technology
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายศุภชัย อัครนรากุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายอดิเรก ชัยนวกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายเชษฐ อุทธิยัง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา