โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 52
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
03011101 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Soil Science
3 (2-3-3)
03070103 วาดภาพภูมิทัศน์
Landscape Drawing
3 (1-4-2)
05000103 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 28
03071101 การออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (2-3-3)
03071102 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-3)
03071103 การจำแนกวัสดุพืชพรรณ
Classification of Plant Material
3 (2-3-3)
03071104 การออกแบบภูมิทัศน์ 1
Landscape Design 1
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03071102 ภูมิทัศน์เบื้องต้น 3 (2-3-3)
03071105 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1
Technical Skills in Landscape 1
2 (0-6-0)
03071106 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (2-3-3)
03071108 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2
Technical Skills in Landscape 2
2 (0-6-0)
03071109 ฝึกงานภูมิทัศน์
On-The-Job Training in Landscape Techology
2 (0-0-127)
03071207 การออกแบบภูมิทัศน์ 2
Landscape Design 2
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03071104 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3 (2-3-3)
03071210 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์
Landscape Construction
3 (1-4-2)
Prerequisite : 03071104 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3 (2-3-3)
03071211 สัมมนาภูมิทัศน์
Seminar in Landscape
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03010101 การขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation
3 (2-3-3)
03012105 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-3)
03012125 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management
3 (2-3-3)
03072103 การจัดสวนในอาคาร
Indoor Gardening
3 (2-3-3)
03072104 การจัดสวนน้ำ
Water Gardening
3 (2-3-3)
03072105 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Fundamental of Architecture Design
3 (2-3-3)
03072106 การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะ
Public Park Planning
3 (2-3-3)
Prerequisite : 03071101 การออกแบบเบื้องต้น 3 (2-3-3)
03072108 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Fundamental of Landscape Architecture
3 (2-3-3)
03072109 ภูมิทัศน์เขตร้อน
Tropical Landscape
3 (2-3-3)
03072201 การจัดการสนามหญ้า
Lawn Management
3 (2-3-3)
03072202 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีภูมิทัศน์
Special Problems in Landscape Technology
3 (0-6-2)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
03072207 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์
Decorated Material of Landscape
3 (1-4-2)
Prerequisite : 03071101 การออกแบบเบื้องต้น 3 (2-3-3)
03072210 เครื่องทุ่นแรงสำหรับงานภูมิทัศน์
Mechanization for Landscape
3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา