โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04212101 วงจรและการวัดไฟฟ้า
Circuit and Measurement
3 (2-3-2)
04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-3)
04212103 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า1
Electrical Machinecs Laboratory 1
1 (0-3-1)
04212106 อิเล็กทรอนิกส์
Electronices
3 (2-3-2)
04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1
Refrigeration and Air Conditioning 1
2 (2-0-2)
04212113 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ1
Refrigeration and Air-Conditioning Practice 1
2 (0-6-1)
04212114 ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
Electrical Maintenance Practice
1 (0-3-1)
04212204 เครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-3)
04212205 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines Laboratory 2
1 (0-3-1)
04212207 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212106 อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-2)
04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-2)
04212209 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
Electrical System and Lighting Design
2 (2-0-2)
04212210 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Electrical Drawing
1 (0-3-1)
04212211 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า1
Power Transmission and Distribution 1
2 (2-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04213110 ฝึกงานวิชาชีพไฟฟ้า
On -the-Job Training
3 (0-40-0)
04213201 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electrical Power Plant
3 (3-0-3)
04213202 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic Electrical Protection System Devices
3 (2-3-2)
04213203 เทคนิคไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้น
Basic High Voltage Techniques
3 (3-0-3)
04213204 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Electrical System Installation
3 (1-6-1)
04213205 การควบคุมไฟฟ้า
Electrical Control
3 (2-3-2)
04213206 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 2
Power Transmission and Distribution 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212211 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า1 2 (2-0-2)
04213207 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ 1
Modern Electrical Power Technology 1
3 (3-0-3)
04213208 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ 2
Modern Electrical Power Technology 2
3 (2-3-2)
04213209 ปัญหาเฉพาะไฟฟ้า
Specific Eletrical Power Problem
3 (1-6-1)
04214103 อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-2)
04214201 กระบวนการควบคุม
Process Control
3 (3-0-3)
04214202 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentation
3 (2-3-2)
04214204 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
Industrial Control System
3 (2-3-2)
04214205 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor System
3 (2-3-2)
04214206 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 1
Modern Electrical Industrial Technology 1
3 (3-0-3)
04214207 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2
Modern Electrical Industrial Technology 2
3 (2-3-2)
04214208 นิวเมติกส์ไฟฟ้า
Electrical Pneumatics
3 (2-3-2)
04215201 การปรับอากาศ1
Air Conditioning 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215202 การปรับอากาศ2
Air Conditioning 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215203 ระบบการควบคุมการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Control System
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215204 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-3)
04215205 งานบริการเครื่องทำความเย็น
Refrigeration and Air Conditioning Service
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215206 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศสมัยใหม่ 1
Modern Refrigeration and Air Conditioning Technology 1
3 (3-0-3)
04215207 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศสมัยใหม่ 2
Modern Refrigeration and Air Conditioning Technology 2
3 (2-3-2)
04215208 การทำความเย็นและปรับอากาศ 2
Refrigeration and Air Conditioning 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04216101 วงจรดิจิตอล
Digital Circuit
3 (2-3-2)
04216202 ไมโครโพรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
Microprocessor for Industry
3 (2-3-2)
04216203 เทคโนโลยีเซนเซอร์
Sensor Technology
3 (2-3-2)
04216204 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (2-3-2)
04216205 เครื่องจักรกลอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ควบคุม
Automatic Machine and Computer Control
3 (2-3-2)
04216206 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Integrated Manufacturing 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ 3 (2-3-2)
04216207 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Integrated Manufacturing 2
3 (2-3-2)
04216208 เทคโนโลยีไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 1
Modern Mechatonic Technology 1
3 (3-0-3)
04216209 เทคโนโลยีไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 2
Modern Mechatonic Technology 2
3 (2-3-2)
04222102 ดิจิตอลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-2)
04223208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Field
3 (3-0-3)
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04210104 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawings
1 (0-3-1)
04210105 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-1)
04210106 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machines and Control
3 (2-3-2)
04210107 ปฏิบัติงานพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Motor and Transformer Practice
2 (0-6-1)
04210108 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic Electronics Practice
1 (0-3-1)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon