โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04212101 วงจรและการวัดไฟฟ้า
Circuit and Measurement
3 (2-3-2)
04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-3)
04212103 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า1
Electrical Machinecs Laboratory 1
1 (0-3-1)
04212106 อิเล็กทรอนิกส์
Electronices
3 (2-3-2)
04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1
Refrigeration and Air Conditioning 1
2 (2-0-2)
04212113 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ1
Refrigeration and Air-Conditioning Practice 1
2 (0-6-1)
04212114 ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
Electrical Maintenance Practice
1 (0-3-1)
04212204 เครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-3)
04212205 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines Laboratory 2
1 (0-3-1)
04212207 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212106 อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-2)
04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-2)
04212209 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
Electrical System and Lighting Design
2 (2-0-2)
04212210 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Electrical Drawing
1 (0-3-1)
04212211 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า1
Power Transmission and Distribution 1
2 (2-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04213110 ฝึกงานวิชาชีพไฟฟ้า
On -the-Job Training
3 (0-40-0)
04213201 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electrical Power Plant
3 (3-0-3)
04213202 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic Electrical Protection System Devices
3 (2-3-2)
04213203 เทคนิคไฟฟ้าแรงสูงเบื้องต้น
Basic High Voltage Techniques
3 (3-0-3)
04213204 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Electrical System Installation
3 (1-6-1)
04213205 การควบคุมไฟฟ้า
Electrical Control
3 (2-3-2)
04213206 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 2
Power Transmission and Distribution 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212211 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า1 2 (2-0-2)
04213207 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ 1
Modern Electrical Power Technology 1
3 (3-0-3)
04213208 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ 2
Modern Electrical Power Technology 2
3 (2-3-2)
04213209 ปัญหาเฉพาะไฟฟ้า
Specific Eletrical Power Problem
3 (1-6-1)
04214103 อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-2)
04214201 กระบวนการควบคุม
Process Control
3 (3-0-3)
04214202 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentation
3 (2-3-2)
04214204 ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
Industrial Control System
3 (2-3-2)
04214205 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor System
3 (2-3-2)
04214206 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 1
Modern Electrical Industrial Technology 1
3 (3-0-3)
04214207 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 2
Modern Electrical Industrial Technology 2
3 (2-3-2)
04214208 นิวเมติกส์ไฟฟ้า
Electrical Pneumatics
3 (2-3-2)
04215201 การปรับอากาศ1
Air Conditioning 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215202 การปรับอากาศ2
Air Conditioning 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215203 ระบบการควบคุมการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Control System
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215204 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-3)
04215205 งานบริการเครื่องทำความเย็น
Refrigeration and Air Conditioning Service
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04215206 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศสมัยใหม่ 1
Modern Refrigeration and Air Conditioning Technology 1
3 (3-0-3)
04215207 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศสมัยใหม่ 2
Modern Refrigeration and Air Conditioning Technology 2
3 (2-3-2)
04215208 การทำความเย็นและปรับอากาศ 2
Refrigeration and Air Conditioning 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04212112 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1 2 (2-0-2)
04216101 วงจรดิจิตอล
Digital Circuit
3 (2-3-2)
04216202 ไมโครโพรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
Microprocessor for Industry
3 (2-3-2)
04216203 เทคโนโลยีเซนเซอร์
Sensor Technology
3 (2-3-2)
04216204 หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (2-3-2)
04216205 เครื่องจักรกลอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ควบคุม
Automatic Machine and Computer Control
3 (2-3-2)
04216206 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Integrated Manufacturing 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ 3 (2-3-2)
04216207 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Integrated Manufacturing 2
3 (2-3-2)
04216208 เทคโนโลยีไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 1
Modern Mechatonic Technology 1
3 (3-0-3)
04216209 เทคโนโลยีไฟฟ้าแมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 2
Modern Mechatonic Technology 2
3 (2-3-2)
04222102 ดิจิตอลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-2)
04223208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Field
3 (3-0-3)
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04210104 เขียนแบบไฟฟ้า
Electrical Drawings
1 (0-3-1)
04210105 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-1)
04210106 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machines and Control
3 (2-3-2)
04210107 ปฏิบัติงานพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Motor and Transformer Practice
2 (0-6-1)
04210108 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic Electronics Practice
1 (0-3-1)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายปรมัตถ์ สุขสายอ้น อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสวัสดิ์ ยุคะลัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอมร อ้นกรอง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอรรนนท์ บัวศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายวีระชาติ ขัดมัน อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน กองการศึกษา น่าน
นายพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายมนตรี เงาเดช อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิชาญ จันที อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุรพันธ์พร โล่ห์เพชร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชูธง สัมมัตตะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจิรพนธ์ ทาแกง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายเกษม ตรีภาค อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา