โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
30030107 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Basic Mathematics for Telecommunication Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
32101101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
32103105 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits Analysis
3 (3-0-6)
32103107 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits Design
3 (3-0-6)
32103108 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (3-0-6)
32103109 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
32104207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Computer Programming for Telecommunication Technology
3 (2-3-5)
32105106 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
32105210 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves
3 (3-0-6)
32105213 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (3-0-6)
32105214 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105213 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3 (3-0-6)
32105218 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
32105219 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105218 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6)
32107220 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
32107221 โครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32107220 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
32101102 การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
Measurement and Electrical Instruments
3 (3-0-6)
32102103 ระบบควบคุม
Control Systems
3 (3-0-6)
32103206 การสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32104204 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32103108 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32104205 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32104204 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32105104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Engineering
3 (3-0-6)
32105201 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105210 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32105202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105201 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6)
32105207 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
32105208 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
Optical Communication Laboratory
1 (0-3-1)
32105209 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32105211 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32105212 ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105211 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32105215 การออกแบบวงจรความถี่สูง
High Frequency Circuit Design
3 (3-0-6)
32105220 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Line Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายชญภพ บุญทาศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายนพพร พัชรประกิติ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุริยงค์ ประชาเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิทยาศาสตร์
นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายภาณุวัฒน์ มาละแซม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายระบิน ปาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิทูรย์ ส่องแสง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวีรวุฒิ ขันรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา