โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 23
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13081141 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 57
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13081141 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-2)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 32
04402104 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-2)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04432104 กระบวนการผลิต
Production Process
3 (1-6-1)
04472101 งานไม้ 1
Wood Working 1
2 (1-3-1)
04472102 งานไม้ 2
Wood Working 2
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04472101 งานไม้ 1 2 (1-3-1)
04472103 งานโลหะ 1
Metal Work 1
3 (1-6-1)
04472104 งานโลหะ 2
Metal Work 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04472103 งานโลหะ 1 3 (1-6-1)
04472105 เขียนแบบวิศวกรรม 1
Engineering Drawing 1
2 (1-3-1)
04472106 เขียนแบบวิศวกรรม 2
Engineering Drawing 2
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04472105 เขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-1)
04472107 พลาสติก 1
Plastic 1
2 (1-3-1)
04472111 การจัดและบริหารโรงงาน
Shop Planning Organization and Management
2 (2-0-2)
04472208 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Drafting
2 (1-3-1)
04472209 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning And Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16
04403101 โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม
Industrial Metallurgy
3 (2-3-2)
04403121 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-3)
04403203 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-2)
04412106 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1
Automatic Machine Engineering 1
3 (1-6-1)
04473107 พลาสติก 2
Plastic 2
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04472107 พลาสติก 1 2 (1-3-1)
04473110 ออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
2 (1-3-1)
04473201 งานไม้ 3
Wood Working 3
2 (0-6-0)
Prerequisite : 04472102 งานไม้ 2 2 (1-3-1)
04473203 งานโลหะ 3
Metal Work 3
2 (0-6-0)
Prerequisite : 04472104 งานโลหะ 2 3 (1-6-1)
04473204 งานโลหะ 4
Metal Work 4
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04473203 งานโลหะ 3 2 (0-6-0)
04473205 เขียนแบบวิศวกรรม 3
Engineering Drawing 3
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04472106 เขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-1)
04473206 เขียนแบบวิศวกรรม 4
Engineering Drawing 4
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04472106 เขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-1)
04473208 ช่างยนต์ 1
Automechanic 1
2 (1-3-1)
04473209 ช่างยนต์ 2
Automechanic 2
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04473208 ช่างยนต์ 1 2 (1-3-1)
04473211 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
2 (2-0-2)
04473212 การจัดองค์กรและบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
2 (2-0-2)
04473213 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
Machine Maintenance
2 (1-3-1)
04473214 การเคลื่อนย้ายวัสดุ
Material Handling
2 (2-0-2)
04473215 ความปลอดภัยในโรงงาน
Safety in Workshop
2 (2-0-2)
04473216 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Industrial Electricity
2 (1-3-1)
04473217 ฝึกงาน
On - The - Job Training
2 (0-40-0)
04492219 การศึกษาดูงาน
Observation Study
2 (0-4-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon