โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 165 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 128
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
32012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
32012304 การวิเคราะห์วงจรข่าย
Network Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32012101 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32013101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement
3 (2-3-5)
32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (3-0-6)
32013206 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013207 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013208 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits Laboratory 2
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013207 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (3-0-6)
32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (2-3-5)
32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (3-0-6)
32014203 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32014318 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
3 (2-3-5)
32015201 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Engineering
3 (3-0-6)
32015202 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
32015328 ระบบโทรทัศน์และระบบเสียง
Television System and Sound System
3 (2-3-5)
32016211 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology for Electronics
2 (1-3-3)
32017303 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
32017404 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Technical Education Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32017303 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
30021306 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
30023203 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์กร
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
30023304 การศึกษาพิเศษ
Special Education
2 (2-0-4)
30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
30023310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
Human Resources Development for Industry
2 (2-0-4)
30024302 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
32012305 สัญญาณและระบบ
Signal and System
3 (3-0-6)
32012306 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
32013209 ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ
Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013312 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Optical Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013313 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Optical Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013312 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3 (3-0-6)
32013315 ออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น
Operational Amplifier and Linear Integrated Circuits
3 (3-0-6)
32013316 ปฏิบัติการออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น
Operational Amplifier and Linear Integrated Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32013315 ออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น 3 (3-0-6)
32013318 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
Radio Frequency Circuits Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013320 อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
32013324 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013325 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topics in Electronic Engineering
1 (0-3-1)
32013327 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Innovative Topics in Electronic Engineering
3 (3-0-6)
32013329 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Problem in Electronic Engineering
3 (2-3-5)
32013331 เทคโนโลยีวงจรรวม
Integrated Circuits Technology
3 (3-0-6)
32014319 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interface
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32014320 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interface Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32014319 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (3-0-6)
32014321 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Network
3 (2-3-5)
32014408 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
32014409 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
32014410 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (3-0-6)
32014411 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32014410 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3-0-6)
32015303 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015201 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32015408 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015409 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015408 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32015411 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015412 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015411 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6)
32015413 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015303 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32015414 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015413 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6)
32015415 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (3-0-6)
32015416 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015415 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3 (3-0-6)
32015417 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015418 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
Optical Communication Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015417 การสื่อสารทางแสง 3 (3-0-6)
32015420 ระบบการสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication System
3 (3-0-6)
32015421 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015420 ระบบการสื่อสารดิจิตอล 3 (3-0-6)
32015422 ระบบการสื่อสารไร้สาย
Wireless Communication System
3 (3-0-6)
32015423 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Selected Topics in Telecommunication Engineering
1 (0-3-1)
32015425 นวัตกรรมทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Innovative Topics in Telecommunication Engineering
3 (3-0-6)
32015427 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Problem in Telecommunication Engineering
3 (2-3-5)
32015429 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง
Video and Sound System Technology
3 (3-0-6)
32015430 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายสื่อสาร
Communication Networks and Transmission Lines Engineering
3 (3-0-6)
32015431 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication
3 (3-0-6)
32016203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (3-0-6)
32016204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32016203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
32016312 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
3 (2-3-5)
32018407 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22051110 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamentals of Physics 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26
30021101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
3 (2-3-5)
30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
30022201 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (3-0-6)
30022302 หลักและวิธีการสอน
Principles and Methods of Teaching
3 (2-3-5)
30023101 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Principles of Vocational and Technical Education
3 (3-0-6)
30023313 การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา
Vocational Classroom Management
2 (2-0-4)
30024101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (3-0-6)
30025201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30022201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)
30026301 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11
30021202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
Computer for Education and Training
3 (2-3-5)
30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Training
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30022302 หลักและวิธีการสอน 3 (2-3-5)
30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม
Technical Teachership
3 (3-0-6)
30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13
30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (0-3-1)
30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30022508 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 3
Professional Experience 3
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12
30020102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32011101 การเขียนแบบวิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
Electronic and Engineering Drawing
2 (1-3-3)
32011102 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Electronic Engineering Basic Skill
1 (0-3-1)
32011103 วัสดุวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Engineering Materials
2 (2-0-4)
32012101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
32012102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32012101 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายพิเชษฐ เหมยคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นายจำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายธวัชชัย แสนแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายนิวัติ นวลกัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายนิพนธ์ เลิศมโนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายมานัส สุนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นางสนิทนาถ เลิศมโนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายอนุสรณ์ เราเท่า อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา