โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13081141 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13081141 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-2)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04402104 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-2)
04402112 โลหะวิทยา
Metallurgy
3 (2-3-2)
04442101 กระบวนการเชื่อม
Welding Processes
4 (2-6-2)
04442102 โลหะวิทยางานเชื่อม
Welding Metallurgy
4 (2-6-2)
Prerequisite : 04402112 โลหะวิทยา 3 (2-3-2)
Prerequisite : 04442101 กระบวนการเชื่อม 4 (2-6-2)
04442113 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
Heat Treatment of Metal
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04402112 โลหะวิทยา 3 (2-3-2)
04442207 การออกแบบงานโลหะแผ่น
Sheet Metal Designs
4 (2-6-2)
04442214 การประกอบงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Welding Fabrication & Inspection
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04442102 โลหะวิทยางานเชื่อม 4 (2-6-2)
04442216 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 1
Foundry Engineering 1
4 (2-6-2)
04442217 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 2
Foundry Engineering 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04442216 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 1 4 (2-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04402102 งานวัดละเอียด
Metrology
2 (1-3-1)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04402205 การบำรุงรักษาโรงงาน
Plant Maintenance
2 (1-3-1)
04403105 เทคโนโลยีการเชื่อม
Welding Technology
3 (2-3-2)
04403121 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-3)
04403202 การจัดการอุตสาหกรรมและการประมาณราคา
Industrial Management and Cost Estimate
2 (2-0-2)
04403204 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Designs
3 (2-3-2)
04403210 การขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming
3 (2-3-2)
04403223 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Elements
2 (2-0-2)
04432101 การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Aided Designs 1
3 (2-3-2)
04443106 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
2 (1-3-1)
04443108 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม
Computer Programmes For Industry
3 (2-3-2)
04443109 งานโลหะแผ่น
Sheet Metal
3 (1-6-1)
04443119 งานตกแต่งผิวสำเร็จ
Surface Finishing
3 (2-3-2)
04443120 เครื่องมือกล
Machine Tools
3 (1-6-1)
04443122 ฝึกงาน
On-the-Job Training
2 (0-40-0)
04443203 การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้าง
Welding Construction and Design
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-3)
04443204 งานเฉพาะพิเศษช่างโลหะ
Special Project for Metal Technology
3 (1-6-1)
04443211 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตงานโลหะ (CAD/CAM)
Computer Aided Designs and Manufacturing for Metal Work
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04442207 การออกแบบงานโลหะแผ่น 4 (2-6-2)
04443215 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
Non-Destructive Inspection
3 (2-3-2)
04443218 กระสวนงานหล่อ
Foundry Pattern
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04443106 เขียนแบบวิศวกรรม 2 (1-3-1)
04452120 เทคโนโลยีงานท่อสุขภัณฑ์
Plumbing Technology
3 (1-6-1)
04472209 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
04492201 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
2 (1-3-1)
04492202 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-2)
04492205 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Computer Numerical Control
3 (1-6-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04200106 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-1)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)
04400104 คณิตศาสตร์ช่าง
Mathematics for Technicians
3 (3-0-3)
04400105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tool Practice
2 (0-6-1)
04400107 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
Basic Welding Practice
2 (0-6-1)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายทศพร เงินเนตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายธวัชชัย ไชยลังการ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวุฒิชัย หีบคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวรเชษฐ์ หวานเสียง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายอภิชาติ ชัยกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา