โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
32110103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
32110104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electrical Electromagnetics
3 (3-0-6)
32111105 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instrumentation
3 (3-0-6)
32111106 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instruments Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32111105 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32111107 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
3 (3-0-6)
32111108 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32111107 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3 (3-0-6)
32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
3 (3-0-6)
32112102 ปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic design
3 (3-0-6)
32113102 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32113203 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32113204 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32113203 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32118201 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32118202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32118201 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32119105 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology Pre Project
1 (0-3-1)
32119207 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32119105 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
32112103 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electric Power Plant
3 (3-0-6)
32112104 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electric Power Generation Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
32112105 วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32112206 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112104 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32112208 ปฎิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32112209 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32112210 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32110104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32112211 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32114102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า
Computer Programming for Electrical Technology
3 (2-3-5)
32115201 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
32115202 ปฎิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32115201 ระบบควบคุม 3 (3-0-6)
32115203 การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Control Automation
3 (2-3-5)
32115204 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
Proramable Logic Control Systems
3 (2-3-5)
32119208 หัวข้อเลือกทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Technology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายประเสริฐ ศรีพนม อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายวรรณกร พรหมอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายไตรรัตน์ ปะทิ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวันไชย คำเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอำนาจ ผัดวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา