โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13020112 เคมีประยุกต์
Applied Chemistry
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04312101 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
2 (2-0-2)
04312102 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Electronics and Electrics in Vehicle
2 (2-0-2)
04312107 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Gasoline Engine Practice
2 (0-6-0)
04312109 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง
Chassis and Transmission Practice
2 (0-6-0)
04312111 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-Up Practice
2 (0-6-0)
04312112 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Electronics and Electrics in Vehicle Practice
2 (0-6-0)
04312204 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
2 (2-0-2)
04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-3)
04312206 งานทดลองเครื่องกล 1
Mechanical Laboratory 1
2 (0-4-1)
04312208 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine Practice
2 (0-6-0)
04312210 ปฏิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel Fuel Pump and Injector Practice
2 (0-6-0)
04312213 ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Practice
2 (0-6-0)
04312214 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Controls System in Engines Practices
2 (0-6-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-3)
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04302205 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-2)
04303203 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04303209 เทคโนโลยีไอน้ำ
Steam Technology
3 (3-0-3)
04303214 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
2 (2-0-2)
04303217 กลศาสตร์ยานยนต์
Mechanics of Road Vehicles
3 (3-0-3)
04303223 ฝึกงานอุตสาหกรรม
On-The-Job Training
3 (0-40-0)
04313207 เกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission
2 (1-3-1)
04313210 การขับเชิงกล
Machanical Drives
2 (2-0-2)
04313211 เขียนแบบและการอ่านเครื่องกล
Mechanical Drawing and Blueprint Reading
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (1-4-2)
04313212 ประดิษฐกรรมพิเศษ
Special Project
3 (1-6-1)
04313213 เทคโนโลยีต้นกำลัง
Power Plant Technology
2 (2-0-2)
04313215 เครื่องมือกลช่างยนต์
Automotive Machine Tools
2 (1-3-1)
04313216 งานทดลองเครื่องกล2
Mechanical Laboratory 2
2 (0-4-1)
04313218 อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
Gas Fuel Equipment in Motor Vehicle
2 (2-0-2)
04313219 การควบคุมและการตรวจสอบหม้อไอน้ำ
Boiler Operation and Inspection
2 (2-0-2)
Prerequisite : 04303209 เทคโนโลยีไอน้ำ 3 (3-0-3)
04313220 เทคโนโลยีสีและตัวถังรถยนต์
Auto Body and Refinishing Technology
3 (1-6-1)
04313221 ระบบควบคุมเครื่องยนด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Control in Engine System
2 (2-0-2)
04313222 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04314201 ไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Electrics in Refrigeration and Air Conditioning Systems
3 (3-0-3)
04314202 ปฏิบัติงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Electrics in Refrigeration and Air Conditioning Practice
2 (0-6-0)
04314203 ท่อลมในระบบปรับอากาศ
Air conditioning Duct Systems
3 (2-3-2)
04314204 ปัญหาเฉพาะการทำความเย็นและปรับอากาศ
Specific Problem in Refrigeration and Air Conditioning
2 (0-6-2)
Prerequisite : 04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-3)
04314205 ระบบปรับอากาศ
Air Conditioning System
3 (3-0-3)
04314206 งานทดลองเครื่องทำความเย็น
Refrigeration Laboratory
2 (0-4-1)
04314207 ระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-3)
04314208 ระบบท่อ
Piping System
2 (2-0-2)
04322106 เทคโนโลยีดีเซล
Diesel Technology
3 (3-0-3)
04332204 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element Design
3 (3-0-3)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายสุทิน สวนพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมเครื่องกล
นายสุรนารถ ฉิมภารส อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมเครื่องกล
นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมเครื่องกล
นายณัฐพล วิชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายสุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายเกรียงไกร ธนะมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน กองบริหารทรัพยากร น่าน
นายมนู ปัญญาคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายวัชรินทร์ แสงเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเมธัส ภัททิยธนี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายศราวุธ เอกบาง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา