โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13020112 เคมีประยุกต์
Applied Chemistry
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04312101 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
2 (2-0-2)
04312102 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Electronics and Electrics in Vehicle
2 (2-0-2)
04312107 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Gasoline Engine Practice
2 (0-6-0)
04312109 ปฏิบัติงานเครื่องล่างและส่งกำลัง
Chassis and Transmission Practice
2 (0-6-0)
04312111 ปฏิบัติงานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-Up Practice
2 (0-6-0)
04312112 ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Electronics and Electrics in Vehicle Practice
2 (0-6-0)
04312204 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
2 (2-0-2)
04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-3)
04312206 งานทดลองเครื่องกล 1
Mechanical Laboratory 1
2 (0-4-1)
04312208 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine Practice
2 (0-6-0)
04312210 ปฏิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel Fuel Pump and Injector Practice
2 (0-6-0)
04312213 ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Practice
2 (0-6-0)
04312214 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Controls System in Engines Practices
2 (0-6-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-3)
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04302205 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-2)
04303203 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04303209 เทคโนโลยีไอน้ำ
Steam Technology
3 (3-0-3)
04303214 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
2 (2-0-2)
04303217 กลศาสตร์ยานยนต์
Mechanics of Road Vehicles
3 (3-0-3)
04303223 ฝึกงานอุตสาหกรรม
On-The-Job Training
3 (0-40-0)
04313207 เกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission
2 (1-3-1)
04313210 การขับเชิงกล
Machanical Drives
2 (2-0-2)
04313211 เขียนแบบและการอ่านเครื่องกล
Mechanical Drawing and Blueprint Reading
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (1-4-2)
04313212 ประดิษฐกรรมพิเศษ
Special Project
3 (1-6-1)
04313213 เทคโนโลยีต้นกำลัง
Power Plant Technology
2 (2-0-2)
04313215 เครื่องมือกลช่างยนต์
Automotive Machine Tools
2 (1-3-1)
04313216 งานทดลองเครื่องกล2
Mechanical Laboratory 2
2 (0-4-1)
04313218 อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
Gas Fuel Equipment in Motor Vehicle
2 (2-0-2)
04313219 การควบคุมและการตรวจสอบหม้อไอน้ำ
Boiler Operation and Inspection
2 (2-0-2)
Prerequisite : 04303209 เทคโนโลยีไอน้ำ 3 (3-0-3)
04313220 เทคโนโลยีสีและตัวถังรถยนต์
Auto Body and Refinishing Technology
3 (1-6-1)
04313221 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Control in Engine System
2 (2-0-2)
04313222 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04314201 ไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Electrics in Refrigeration and Air Conditioning Systems
3 (3-0-3)
04314202 ปฏิบัติงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Electrics in Refrigeration and Air Conditioning Practice
2 (0-6-0)
04314203 ท่อลมในระบบปรับอากาศ
Air conditioning Duct Systems
3 (2-3-2)
04314204 ปัญหาเฉพาะการทำความเย็นและปรับอากาศ
Specific Problem in Refrigeration and Air Conditioning
2 (0-6-2)
Prerequisite : 04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-3)
04314205 ระบบปรับอากาศ
Air Conditioning System
3 (3-0-3)
04314206 งานทดลองเครื่องทำความเย็น
Refrigeration Laboratory
2 (0-4-1)
04314207 ระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04312205 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-3)
04314208 ระบบท่อ
Piping System
2 (2-0-2)
04322106 เทคโนโลยีดีเซล
Diesel Technology
3 (3-0-3)
04332204 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element Design
3 (3-0-3)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon