โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 31 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43011009 การออกแบบตัวอักษร
Typography
3 (2-3-5)
43011010 การเขียนภาพประกอบ
Illustration
3 (2-3-5)
43011011 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบมัลติมีเดีย
Computer for Multimedia Design
3 (2-3-5)
43011012 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภาพ 3 มิติ
Computer for 3-D Design
3 (2-3-5)
43011013 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
Graphic for Packaging Design
3 (2-3-5)
43011014 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity
3 (2-3-5)
43011019 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Special Event Marketing
3 (2-3-5)
43012009 สุนทรียทางดนตรี
Music Aesthetic
3 (2-3-5)
43012010 การออกแบบเสียง
Sound Design
3 (2-3-5)
43012011 การสร้างภาพสตอปโมชั่น แอนนิเมชั่น
Stopmotion Animation
3 (2-3-5)
43012013 การถ่ายภาพสำหรับงานสร้างภาพ 3 มิติและแอนนิเมชั่น
Digital Photography for 3-D Imaging and Animation
3 (2-3-5)
43012014 การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
Visual Effect
3 (2-3-5)
43012017 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนภาพแอนนิเมชั่น 2 มิติ
Computer for 2-D Drawing Animation
3 (2-3-5)
43012018 การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics Painting
3 (2-3-5)
43012019 การออกแบบแอพพลิเคชั่น
Application Design
3 (2-3-5)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 27
43010108 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Art History for Communication Design
2 (2-0-4)
43010109 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Drawing for Communication Design
2 (1-3-3)
43010201 หลักการสื่อสาร
Principles of Communication
2 (2-0-4)
43010202 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
Script Writing for Communication
3 (2-3-5)
43010203 การถ่ายภาพ
Photography
3 (2-3-5)
43010204 วีดีทัศน์และโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Video and Television
3 (2-3-5)
43010210 กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Managing Process
2 (1-3-3)
43010305 หลักการออกแบบโฆษณา
Principles of Advertising Design
3 (3-0-6)
43010312 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
Job Internship in Communication Design
2 (0-40-0)
43010407 การเตรียมโครงงาน
Pre-project
2 (1-3-3)
43010411 การนำเสนองานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Presentation
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 31
43011201 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1
Visual Communication Design 1
4 (2-6-6)
43011202 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2
Visual Communiction Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011201 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 4 (2-6-6)
43011205 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
Computer for Visual Communication Design
3 (2-3-5)
43011303 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3
Visual Communication Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011202 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 (2-6-6)
43011304 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4
Visual Communication Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011303 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 4 (2-6-6)
43011306 การผลิตรายการโทรทัศน์
Television Production
3 (2-3-5)
43011307 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
Photography for Visual communication Design
3 (2-3-5)
43011408 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43010407 การเตรียมโครงงาน 2 (1-3-3)
43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1
Multimedia Design 1
4 (2-6-6)
43012202 ออกแบบมัลติมีเดีย 2
Multimedia Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1 4 (2-6-6)
43012205 การออกแบบสื่อสารสนเทศ
Information Media Design
3 (2-3-5)
43012206 การออกแบบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว
Annimation Character Design
3 (2-3-5)
43012303 ออกแบบม้ลติมีเดีย 3
Multimedia Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43012202 ออกแบบมัลติมีเดีย 2 4 (2-6-6)
43012304 ออกแบบมัลติมีเดีย 4
Multimedia Design 4
4 (2-6-7)
Prerequisite : 43012303 ออกแบบม้ลติมีเดีย 3 4 (2-6-6)
43012307 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fundamental of Computer Programming
3 (2-3-5)
43012408 โครงงานออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43010407 การเตรียมโครงงาน 2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายถาวร ฝั้นชมภู อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางมาลิน ยืนนาน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสุดธิดา นิ่มนวล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสุรพล มโนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวเพ็ญศรี จุลกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา