โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
20000202 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตร
Information Technology for Agricultural Development
2 (1-3-3)
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20001101 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (0-6-2)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
23022301 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
23023301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (2-3-5)
23024101 หลักการผลิตสัตว์
Principles of Farm Animal Production
3 (3-0-6)
23024219 การผลิตสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร
Animal Production and Food Safety
2 (2-0-4)
23024304 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
23024307 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
23024308 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
23024320 ธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business
3 (2-3-5)
23025310 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
23025311 อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว์
Feed Ingredient and Feed Processing
3 (2-3-5)
23026301 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
23027404 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
23029101 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-6-1)
23029202 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-6-1)
23029303 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-6-1)
23029404 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
6 (0-40-0)
23029405 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
23029496 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
23029499 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
23022302 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
3 (2-3-5)
Prerequisite : 23022301 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5)
23022406 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (2-3-5)
23022407 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
23023402 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animals Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
23023403 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Showing and Judging
3 (2-3-5)
23024305 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
23024306 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
23024309 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
23024310 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
23024311 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
23024312 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
23024413 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่่า
Wildlife Farm Management
3 (2-3-5)
23024414 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
23024415 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
23024416 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
23024417 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
23024418 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
23025307 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
23025403 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
23025406 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23025408 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23025409 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23026402 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
23026403 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
23027301 โปรแกรมแผ่นตารางทำการเพื่องานปศุสัตว์
Sperad Sheet Program for Farm Livestock
3 (2-3-5)
23027403 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology in Animal Science
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายชนินทร์ แก้วมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวทวินันท์ แววทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสิริญาณ์ พาเหมาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางจันทรา สโมสร อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางณิฐิมา เฉลิมแสน อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางบุญชู นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายจรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายชากรณ์ ขันแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายนิรันดร กองเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางวริษา สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายวันชาติ สุวัตถี อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา