โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บัญชีบัณฑิต) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-บังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทางการบัญชี-สัมมนา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทางการบัญชี-บัญชีอื่น 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011203 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11011301 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11011401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11012202 การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11012303 การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11012202 การบัญชีต้นทุน 1 3 (2-2-5)
11013301 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11013302 การสอบบัญชี
Auditing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11014302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
11015302 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10001303 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-บังคับ 39
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
10003304 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
11000201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ
Introduction Financial Market and International Business
3 (3-0-6)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information System
3 (2-2-5)
12041103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-เลือก 6
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10002203 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
10002301 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
Economic Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002203 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทางการบัญชี-สัมมนา 3
11011499 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011301 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5)
11012499 สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11012303 การบัญชีต้นทุน 2 3 (2-2-5)
11013499 สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11013302 การสอบบัญชี 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทางการบัญชี-บัญชีอื่น 9
11011402 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11011403 ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
11013403 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11013302 การสอบบัญชี 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
11014301 ระบบบัญชี
Accounting System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11014303 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
Computer Applications in Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
11014304 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
11014402 การวางรูปแบบระบบบัญชี
Accounting System Formation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11014301 ระบบบัญชี 3 (2-2-5)
11015401 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11015302 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
10001402 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
3 (3-0-6)
10003202 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
Statistical Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003205 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3 (3-0-6)
11000401 หลักการลงทุน
Principles of Investment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 11000201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
11016301 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
11016302 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
11016303 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
Prerequisite : 11016302 เตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-2-1)
12032106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวจรัสศรี โนมี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางวรีวรรณ เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสุวิสา ทะยะธง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางแววดาว พรมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางน้ำฝน คงสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวรุจาภา สุกใส อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวสินีนาฏ วงค์เทียนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางธิตินันท์ กุมาร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บัญชี
นายสมบูรณ์ กุมาร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บัญชี
นายอธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บัญชี
นางอัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บัญชี
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บัญชี
นางสาวนวิตถา โสภาจารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายสวัสดิ์ หากิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวกรรณิการ์ ใจมา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวณัฐยา สักเส็ด อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางพวงทอง วังราษฎร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา