โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
24051101 ศิลปประดิษฐ์
Arts and Crafts
3 (1-4-4)
24052101 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
Family and Child Development
2 (2-0-4)
24053101 สิ่งทอเบื้องต้น
Introduction to Textiles
3 (2-3-5)
24053102 หลักการตัดเย็บ
Principles of Sewing
3 (1-4-4)
24054101 โภชนาการเบื้องต้น
Principles of Nutrition
2 (2-0-4)
24054102 อาหารครอบครัว
Food for the Family
3 (1-4-4)
24059101 วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
Home Economics Profession
2 (1-3-3)
24059103 หลักศิลป์
Principles of Arts
2 (1-2-3)
24059204 การจัดทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
2 (2-0-4)
24059205 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
Thai Culture and Tradition
2 (2-0-4)
24059206 คอมพิวเตอร์กับงานคหกรรมศาสตร์
Computer in Home Economics Career
3 (2-3-5)
24059207 บรรจุภัณฑ์
Package
3 (2-3-5)
24059308 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
24059309 การวิจัยคหกรรมศาสตร์
Home Economics Research
3 (3-0-6)
24059410 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
Seminar in Home Economics
1 (0-2-1)
24059411 คหกรรมศาสตร์กับชุมชน
Home Economics in Community
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
24051103 ศิลปะการจัดดอกไม้
Art of Flower Arrangement
2 (1-3-3)
24051204 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น
Local Handicraft
2 (1-2-3)
24051206 ดอกไม้ประดิษฐ์
Artificial Flowers
3 (1-4-4)
24051207 การออกแบบงานประดิษฐ์
Craft Design
2 (1-2-3)
24051208 การพัฒนาปรับแต่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
Handicraft Development
3 (2-2-5)
24051308 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์
Art and Craft Technology
3 (1-4-4)
24051309 เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textiles Product Sewing Techniques
3 (1-4-4)
24054203 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
3 (2-3-5)
24054206 อาหารไทย
Thai Food
3 (1-4-4)
24054207 การถนอมอาหาร
Food Preservation
3 (2-3-5)
24054215 อาหารจำนวนมาก
Quantity Cookery
3 (1-4-4)
24054217 อาหารท้องถิ่น
Local Food
3 (1-4-4)
24054304 สุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
2 (2-0-4)
24054308 วิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
3 (3-0-6)
24054309 การทดลองอาหาร
Experimental Cookery
3 (2-3-5)
24054310 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
Restaurant Cuisine and Service
2 (1-3-3)
24054311 โภชนบำบัด
Diet Therapy
3 (2-3-5)
24054312 การสาธิตอาหาร
Food Demonstration
2 (1-3-3)
24057201 การแกะสลักเพื่อการตกแต่ง
Carving for Decorative purposes
3 (1-4-4)
24057202 เทคนิคงานมาลัย
Garland Techniques
3 (1-4-4)
24057203 วัสดุงานประดิษฐ์
Materials for Handicraft
3 (2-3-5)
24057205 ศิลปะการตกแต่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
Art of Handicraft Decoration
3 (1-4-4)
24057210 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Bakery Product
3 (1-4-4)
24057304 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
Costume Sewing Techniques
3 (1-4-4)
24059409 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์
Cooperative Education for Home Economics
6 (0-40-0)
24059414 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์
Practicum in Home Economics Career
6 (0-40-0)
24059415 ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์
Special Problem in Home Economics
3 (0-6-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
24051210 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
Home Economics Administration
3 (3-0-6)
24051211 การจัดดอกไม้แบบไทย
Thai Flower Art
3 (1-4-4)
24051212 เทคนิคการสาธิต
Demonstration Techniques
2 (1-3-3)
24051213 เทคนิคการจัดดอกไม้
Flower Arts Techniques
3 (1-4-4)
24051214 ดอกไม้สร้างสรรค์
Creative Flowers
3 (1-4-4)
24051215 ศิลปะงานใบตอง
Arts of Banana-Leaf
3 (1-4-4)
24051220 การประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึก
Making Gift and Souvenir
2 (1-2-3)
24051221 เครื่องหอมของชำร่วย
Incense and Souvenirs
3 (1-4-4)
24051222 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
Art of Place Decoration
3 (1-4-4)
24051225 การประดิษฐ์ตุ๊กตา
Doll Making
3 (1-4-4)
24052208 บุคลิกภาพและงานอาชีพ
Personality and Career
2 (1-3-3)
24053328 การออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า
Design and Clothing Decoration
3 (1-4-4)
24054213 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
2 (1-3-3)
24054214 การปฏิบัติการห้องอาหาร
Restaurant Operations
3 (2-2-5)
24054216 อาหารว่าง
Snacks
3 (1-4-4)
24054218 อาหารทันใจ
Fast Food Preparation
3 (1-4-4)
24054219 อาหารนานาชาติ
International Cuisine
3 (1-4-4)
24054302 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
24054322 เทคโนโลยีเบเกอรี่
Bakery Technology
3 (2-3-5)
24054323 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
24054324 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Industrial Quality Control
3 (3-0-6)
24054326 โภชนาการบุคคล
Human Nutrition
3 (2-3-5)
24054329 บริหารธุรกิจร้านอาหาร
Food Shop Business Administration
3 (3-0-6)
24058212 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
Cake and Decorate
3 (1-4-4)
24058311 การปั้นจากดินไทย
The Sculpture of Thai Clay
3 (1-4-4)
24058313 เครื่องดื่มและไอศกรีม
Beverages and Ice Cream
3 (1-4-4)
24058414 การวางแผนการทดลองและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Experimental Design and Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางชญาภา บัวน้อย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นายวรเกียรติ ทองไทย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางสุพรรัตน์ วัชระนฤมล อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางอำไพ สงวนแวว อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางอุทิน คุณาแจ่มจรัส อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา