โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
23011203 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23011205 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการประมง
Software Package for Fisheries
3 (2-3-5)
23011309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง
Production Quality for Fisheries
3 (3-0-6)
23011311 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animal and Products
3 (2-3-5)
23011312 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
23011496 สัมมนาทางการประมง
Seminar for Fisheries
1 (0-2-1)
23012201 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-5)
23012202 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
23013304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture
3 (3-0-6)
23013305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquacuture Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 23013304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 (3-0-6)
23013306 คุณภาพน้ำทางการประมง
Water Quality for Fisheries
3 (2-3-5)
23013309 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
23014308 การจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture Business Management
3 (3-0-6)
23019102 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Practical Skills in Fisheries 1
1 (0-6-1)
23019203 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Practical Skills in Fisheries 2
1 (0-6-1)
23019204 ทักษะวิชาชีพประมง 3
Practical Skills in Fisheries 3
1 (0-6-1)
23019406 ฝึกงานทางวิชาชีพประมง
Job internship in Fisheries
6 (0-40-0)
23019407 สหกิจศึกษาทางประมง
Cooperative Education in Fisheries
6 (0-40-0)
23019499 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problem in Fisheries
3 (0-6-3)
24012215 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร
Technical and Mechanical Skills in Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
23012301 อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
23012303 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
Aquatic Invertebrates
3 (2-3-5)
23012304 โรคสัตว์น้ำ
Diseases of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23012405 คัพภะวิทยาของสัตว์น้ำ
Embryology of Aquatic Animals
3 (2-3-5)
23012406 ชีววิทยาประมง
Fisheries Biology
3 (2-3-5)
23012407 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
23012408 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
23012497 เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง
Selected Topics in Fisheries Biology
3 (2-3-5)
23013301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Genetic Improvement
3 (2-3-5)
23013302 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormone in Aquaculture
3 (2-3-5)
23013303 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
23013310 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Fish and Aquatic Plants
3 (2-3-5)
23013406 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-5)
23013407 การผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
Feed Production for Aquatic Animal Larva
3 (2-3-5)
23013408 ระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquaculture Farming System
3 (2-3-5)
23013409 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Hatchery Management
3 (2-3-5)
23013497 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Selected Topics in Aquaculture
3 (2-3-5)
23014310 การจัดการทรัพยากรประมง
Management of Fisheries Resource
3 (3-0-6)
23014311 ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมง
Biodiversity of Fisheries Resource
3 (3-0-6)
23014404 การจัดการและการประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง
Management and Impact Assessment of Fisheries Resources
3 (3-0-6)
23014405 การส่งเสริมการประมง
Fisheries Extension
3 (3-0-6)
23014497 เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรประมง
Selected Topics in Fisheries Resource Management
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจุลทรรศน์ คีรีแลง อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายอมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางเจียมจิตร ช่างสาร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายเอกชัย ดวงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางจารวี เลิกสายเพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายประวัติ ปรางสุรางค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสายใจ วิชญ์สันต์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายสุภภณ พลอยอิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายนพรัตน์ สีธิอินใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางพรพิมล จุลพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายสมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา