โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22026202 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
22026203 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
24121201 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
24121202 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24130401 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Seminar in Product Development
1 (0-3-1)
24132201 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
Quality Control in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24132302 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
24132303 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Agro-Industrial Microbiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
24132304 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
Food Plant Sanitation and Assurance
3 (2-3-5)
24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
Product Development 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121202 การแปรรูปอาหาร 2 3 (2-3-5)
24134302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2
Product Development 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : 24137301 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3 (3-0-6)
24134303 นวัตกรรมอาหาร
Food Innovation
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3 (2-3-5)
24135201 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Plant Management
3 (3-0-6)
24135202 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Marketing and Consumer Research for Product Development
3 (2-3-5)
24136301 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Computer Application in Experimental Design and Product Development
3 (2-3-5)
24136302 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Evaluation in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24136301 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5)
24136303 วิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
Agro- industrial Engineering
4 (3-3-7)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051106 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6)
24137301 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
Entrepreneurship in Food Business and Business Plan
3 (3-0-6)
24139401 ฝึกงานทางวิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Job Internship in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139402 สหกิจศึกษาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Cooperative Education in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139403 การศึกษาอิสระด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
Independent study in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139404 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Special Problem in Product Development
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
24138301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือ
Waste Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
Nutritional Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138303 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง
Intermediate Moisture Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138305 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ
Traditional Northern Food Products Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138306 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
Environmental Packaging for Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138307 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138308 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Bakery Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138309 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
Thai Dessert Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138310 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากเนื้อสัตว์
Meat Processing Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138311 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Selected Topic in Food Product Development
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางรุ่งทิวา กองเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางวัชรี เทพโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุบลรัตน์ พรหมฟัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา