โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
22080201 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Basic Biochemistry for Biotechnology
3 (3-0-6)
22080202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Basic Biochemistry Laboratory for Biotechnology
1 (0-3-1)
22124103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34
22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
22081201 ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Overview of Biotechnology
3 (3-0-6)
22081202 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Use of Instruments for Biotechnology
3 (2-3-5)
22081301 จริยธรรมในวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Ethics in Vocational of Biotechnology
2 (2-0-4)
22082301 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
22083301 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Animal Biotechnology
3 (2-3-5)
22084201 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
3 (2-3-5)
22087301 เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์
Microbial Biotechnology
3 (2-3-5)
22088009 ทัศนศึกษาโรงงาน
Factory Visit
1 (0-3-1)
22089401 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Seminar in Biotechnology
1 (0-3-1)
22089402 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Job Internship in Biotechnology
6 (0-40-0)
22089403 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Cooperative Education in Biotechnology
6 (0-40-0)
22089499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Problems in Biotechnology
3 (0-0-9)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
22034306 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-6)
22080001 การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
3 (2-3-5)
22080002 การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม
Gene Function and Regulation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
22080003 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน
Laboratory and Industrial Safety
2 (2-0-4)
22080004 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
3 (3-0-6)
22080005 เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์
Product Recovery Technology
3 (2-3-5)
22080006 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (2-3-5)
22080007 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
Mushroom Production Technology
3 (2-3-5)
22080008 เทคโนโลยีน้ำมันหอมระเหย
Essential Oils Technology
3 (3-0-6)
22080009 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ
Biopolymer Technology
2 (2-0-2)
22080010 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พันธุ์พืช
Plant Preservation Technology
3 (2-3-5)
22080011 เทคโนโลยีการสกัดและการแยกพืชสมุนไพร
Extraction and Extractives Technology of Medicinal Plants
3 (2-3-5)
22080012 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Product
3 (3-0-6)
22081001 หลักการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of Biotechnological Analysis
3 (2-3-5)
22082001 เทคโนโลยีชีวภาพของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
Biotechnology in Plant Cell and Tissue Culture
3 (2-3-5)
22083001 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Biotechnology in Animal Feed Industry
3 (3-0-6)
22084001 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
Industrial Biotechnology
3 (3-0-6)
22085001 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Biotechnology
3 (3-0-6)
22086001 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Alcoholic Beverage Technology
3 (2-3-5)
22086002 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Food Biotechnology
3 (2-3-5)
22087001 เทคโนโลยีของยีสต์
Yeast Technology
3 (2-3-5)
22088001 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Topics in Biotechnology
3 (3-0-6)
22088002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีชีวภาพ
Computer Application in Biotechnology
3 (2-3-5)
22088003 เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต
Carbohydrates Technology
3 (3-0-6)
22088004 เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
22088005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
Bioproducts Development
3 (3-0-6)
22088006 พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
3 (2-3-5)
22088007 นาโนไบโอเทคโนโลยี
Nanobiotechnology
3 (3-0-6)
22088008 หลักการเบื้องต้นทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
Fundamental of Molecular Biotechnology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวพรรณพร กุลมา อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายวิรัน วิสุทธิธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางสวาท สายปาระ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางเจนจิรา ลานแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาวดี ศรีแย้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา