โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 173 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาสนับสนุน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 9
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 135
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
22011101 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1
Presentation Techniques 1
3 (1-6-4)
42002102 เทคนิคการแสดงแบบ 2
Presentation Techniques 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 3 (1-6-4)
42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1
Fundamental Design 1
3 (1-6-4)
42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2
Fundamental Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1 3 (1-6-4)
42002105 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-4-4)
42002206 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
History of Architecture
3 (3-0-6)
42012207 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
42012308 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84
42011201 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2 3 (1-6-4)
42011202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011201 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-6)
42011303 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4 (2-6-6)
42011304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011303 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4 (2-6-6)
42011309 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Concept
3 (3-0-6)
42011405 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design 5
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4 (2-6-6)
42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design 6
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011405 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4 (2-6-6)
42011507 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
Architectural Design 7
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42011508 โครงงานวิทยานิพนธ์
Thesis Topics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42011599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-24-12)
Prerequisite : 42011507 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011508 โครงงานวิทยานิพนธ์ 3 (2-3-5)
42013101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
42013202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3 (1-6-4)
42013203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
Construction Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3 (1-6-4)
42013206 กลศาสตร์โครงสร้าง
Structural Mechanics
3 (3-0-6)
42013207 โครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structure
3 (3-0-6)
Prerequisite : 42013206 กลศาสตร์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
42013304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
Construction Technology 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3 (1-6-4)
42013305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5
Construction Technology 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3 (1-6-4)
42013308 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concretes Structure
3 (3-0-6)
Prerequisite : 42013207 โครงสร้างไม้และเหล็ก 3 (3-0-6)
42014301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer aided Architectural Drafting
3 (2-3-5)
42014402 ประมาณราคา
Cost Estimation
3 (2-3-5)
42014403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
42014406 ฝึกงานสถาปัตยกรรม
Internship in Architecture
2 (0-40-0)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42014505 การตรวจและควบคุมงาน
Construction Inspection
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเทคโนโลยี 12
42013309 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
42013310 ออกแบบแสงธรรมชาติ
Daylighting Design
3 (2-3-5)
42013311 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (2-3-5)
42013412 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (3-0-6)
42013413 การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building
3 (2-3-5)
42013414 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
Sanitary in High-rise Building
3 (3-0-6)
42013415 ระบบงานก่อสร้างสำเร็จรูป
Industrialized Construction
3 (3-0-6)
42013416 ระบบอาคารขนาดใหญ่
Large Scale Building System
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาสนับสนุน 9
42014206 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Introduction to Landscape Architecture
3 (2-3-5)
42014307 ตกแต่งภายใน
Interior Design
3 (2-3-5)
42014308 สำรวจ
Surveys
3 (2-3-5)
42014309 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
Computer aided Architectural Design
3 (2-3-5)
42014410 วางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
42014411 วางผังเมือง
City Planning
3 (2-3-5)
42014412 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Conservation of Urban and Architecture
3 (3-0-6)
42014413 การวิเคราะห์ราคา
Cost Analysis
3 (3-0-6)
42014414 การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
42014515 สัมมนาสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture
3 (2-3-5)
42014516 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
42014518 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Planning Analysis
3 (2-3-5)
42014519 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
Facility Management
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางจุไรพร ตุมพสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายปัตย์ ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา