โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
43040101 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย
History of Costume
2 (2-0-4)
43040102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
Principle of Product Design
3 (2-3-5)
43040103 การเขียนภาพประกอบ
Illustration
3 (1-6-4)
43040204 การวางแผนการผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
43040205 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer Aids Design
3 (1-6-4)
43040306 การจัดการสินค้า
Merchandize Management
2 (2-0-4)
43040307 สัมมนาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles and Jewelry Seminar
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40
43041101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องประดับ
Introduction to Textiles and Jewelry
3 (3-0-3)
43041204 วัสดุสิ่งทอ
Textile Materials
2 (2-0-4)
43041205 สิ่งทอพื้นถิ่น
Thai Vernacular Textiles
3 (1-6-4)
43041207 การออกแบบลายทอลายถัก
Weave and Knit Design
3 (1-6-4)
43041208 เทคโนโลยีการผลิตผ้าผืน
Fabric Production Technology
3 (1-6-4)
43041209 กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Process
3 (1-6-4)
43041302 ฝึกงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Job Internship in Textiles and Jewelry
2 (0-40-0)
43041306 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (1-6-4)
43041310 การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์
Textile Printing Pattern Design
3 (1-6-4)
43041311 กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
Textile Printing Process
3 (1-6-4)
43041312 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Design
3 (1-6-4)
43041403 โครงงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles and Jewelry Project
6 (0-18-0)
43041413 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (1-6-4)
43042214 กระบวนการทางสิ่งทอ
Textile Process
3 (1-6-4)
43042215 ภาพร่างแฟชั่น
Fashion Sketches
3 (1-6-4)
43042216 กระบวนการผลิตเสื้อผ้า
Garment Manufacturing Process
3 (1-6-4)
43042317 การออกแบบแฟชั่น 1
Fashion Design 1
3 (1-6-4)
43042318 การออกแบบแฟชั่น 2
Fashion Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43042317 การออกแบบแฟชั่น 1 3 (1-6-4)
43042319 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
Sewing Techniques
3 (1-6-4)
43042420 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for fashion Design
3 (1-6-4)
43043221 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Gemology
2 (2-0-4)
43043222 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
3 (1-6-4)
43043223 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ1
Metal of Jewelry Mastering 1
3 (1-6-4)
43043224 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ2
Metal of Jewelry Mastering 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043223 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ1 3 (1-6-4)
43043225 การจำแนกอัญมณี
Gems Identification
3 (1-6-4)
43043326 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1
Wax of Jewelry Mastering 1
3 (1-6-4)
43043327 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2
Wax of Jewelry Mastering 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043326 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1 3 (1-6-4)
43043328 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
Computer Aided for Jewelry Design
3 (1-6-4)
43043329 การทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
Jewelry Module and Casting
3 (1-6-4)
43043430 การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
Jewelry Industrial Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043224 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ2 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043327 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2 3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43041031 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles & Jewelry Display and Exhibition
3 (2-3-5)
43041032 การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Sewing
3 (2-3-5)
43041033 ศิลปะและหัตถกรรมสิ่งทอ
Textiles Arts and Crafts
3 (2-3-5)
43041034 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
Textiles Surface Design Technique
3 (2-3-5)
43041035 ออกแบบเคหะสิ่งทอ
Household Textiles Design
3 (2-3-5)
43041036 ทดสอบสิ่งทอ
Textiles Testing
3 (2-3-5)
43042037 กายวิภาคสำหรับการออกแบบแฟชั่น
Fashion Ergonomic
3 (2-3-5)
43042038 การทำแบบตัดบนหุ่น
Draping
3 (2-3-5)
43042039 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
Accessories Design
3 (2-3-5)
43042040 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
Stage Costume Design
3 (2-3-5)
43042041 การถ่ายภาพแฟชั่น
Fashion Photography
3 (2-3-5)
43043042 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับ
Jewelry Ornament Design
3 (2-3-5)
43043043 หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องทอง
Gold and Silverware Craft
3 (2-3-5)
43043044 การเจียระไนอัญมณี
Gemstones Cutting and Polishing
3 (2-3-5)
43043045 การประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
Gemstones Setting
3 (2-3-5)
43043046 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
Silver Products Development
3 (2-3-5)
43043047 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Electro and Plating
3 (2-3-5)
43043048 ศิลปะเครื่องประดับ
Jewelry Arts
3 (2-3-5)
43043049 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
Costume Jewelry Design
3 (2-3-5)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวพฤกษา คุ้มพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายมนตรี เลากิตติศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสืบสกุล ชื่นชม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา