โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57
44020009 วัสดุศาสตร์เซรามิก
Ceramics Raw Material
2 (1-3-3)
44020103 ประติมากรรม
Sculpture
2 (1-3-3)
44020104 การขึ้นรูปด้วยมือ
Hand Building
2 (1-3-3)
44020105 ประวัติศาสตร์เซรามิก
History of Ceeramics
2 (2-0-4)
44020108 เนื้อดินปั้น 1
Clay Body 1
2 (1-3-3)
44020112 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
Wheel Throwing 1
2 (1-3-3)
44020201 การศึกษาดูงานทางเซรามิก
Visual Education in Ceramics
2 (0-6-2)
44020206 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
Native Pottery
3 (1-6-4)
44020207 เครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานเซรามิก
Ceramics Tool and Machinery
2 (1-3-3)
44020210 เคลือบ 1
Glaze 1
2 (1-3-3)
44020213 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
Wheel Throwing 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 44020112 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 2 (1-3-3)
44020215 การสร้างต้นแบบ
Prototype Making
2 (1-3-3)
44020216 การทำพิมพ์และการหล่อ 1
Mould Making and Slip Casting 1
2 (1-3-3)
44020218 การขึ้นรูปด้วยแรงอัด
Press Forming
2 (1-3-3)
44020223 การออกแบบเซรามิก
Ceramics Design
3 (1-6-4)
44020302 การออกแบบลวดลายเซรามิก
Ornamental Design for Ceramic
2 (1-3-3)
44020314 ฝึกงานทางเซรามิก
Job Internship in Ceramics
2 (0-40-0)
44020317 การทำพิมพ์และการหล่อ 2
Mould Making and Slip Casting 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44020216 การทำพิมพ์และการหล่อ 1 2 (1-3-3)
44020319 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1
Jiggering 1
2 (1-3-3)
44020321 เตาและการเผา 1
Kiln and Firing 1
2 (1-3-3)
44020322 เตาและการเผา 2
Kiln and Firing 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44020321 เตาและการเผา 1 2 (1-3-3)
44020420 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2
Jiggering 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44020319 การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1 2 (1-3-3)
44020424 การเตรียมโครงงาน
Pre-project
2 (2-0-4)
44020425 โครงงานเซรามิก
Ceramics Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 44020424 การเตรียมโครงงาน 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 27
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
44020214 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3
Wheel Throwing 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44020213 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 2 (1-3-3)
44021302 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 1
Ceramic Craft 1
3 (1-6-4)
44021303 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2
Ceramic Craft 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44021302 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 1 3 (1-6-4)
44021304 ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 1
Ceramic Art 1
3 (1-6-4)
44021405 ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2
Ceramic Art 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44021304 ศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา 1 3 (1-6-4)
44021406 การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
Pottery Studio
3 (1-6-4)
44022302 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
Tableware Design
3 (1-6-4)
44022303 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการออกแบบเซรามิก
Computer Graphic for Ceramics Design
3 (1-6-4)
44022304 การตกแต่งเซรามิก 1
Ceramics Decoration 1
3 (1-6-4)
44022305 การตกแต่งเซรามิก 2
Ceramics Decoration 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44022304 การตกแต่งเซรามิก 1 3 (1-6-4)
44022406 รูปลอกเซรามิก
Ceramics Decal
3 (1-6-4)
44022407 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
Creative Economy
3 (2-3-5)
44023001 เนื้อดินปั้น 2
Clay Body 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44020108 เนื้อดินปั้น 1 2 (1-3-3)
44023302 สีเซรามิก
Ceramics Color Stain
3 (2-3-5)
44023303 การผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม
Industrial Mould Making
3 (1-6-4)
44023304 คุณลักษณะและสมบัติของเซรามิก
Characteristic and Properties of Ceramics
3 (2-3-5)
44023405 การจัดการและการบริหารโรงงานเซรามิก
Ceramics Factory Management
3 (2-3-5)
44023406 ตำหนิทางเซรามิกและแนวทางแก้ไข
Ceramics Defects and Remedies
3 (2-3-5)
44023407 เคลือบ 2
Glaze 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44020210 เคลือบ 1 2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายธานี อดิศัยพัฒนะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายประกรณ์ วิไล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางอภิญญา วิไล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายไพบูลย์ หล้าสมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา