โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ร่วมคณะ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเอก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
44010003 โครงงานศึกษา
Project Study
2 (1-3-3)
44010004 โครงงาน
Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 44010003 โครงงานศึกษา 2 (1-3-3)
44010005 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship in Printing and Packaging Technology
2 (0-40-0)
44010101 เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
3 (2-3-5)
44010102 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
44011001 นวัตกรรมทางการผลิตสิ่งพิมพ์
Innovation of Print Production
2 (2-0-4)
44011002 การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา
Print Production for Advertising
4 (2-6-6)
44011003 การผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือและนิตยสาร
Print Production for Book and Magazine
4 (2-6-6)
44011004 งานก่อนพิมพ์
Pre-press
4 (2-6-6)
44011005 การควบคุมและประกันคุณภาพทางการพิมพ์
Printing Quality Control and Assurance
2 (1-3-3)
44011006 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
Professional Practice Printing Technology
4 (1-9-5)
44011007 การจัดการสี
Color Management
3 (2-3-5)
44011008 การพิมพ์ออฟเซต 1
Offset Printing 1
3 (1-6-4)
44011009 การพิมพ์ออฟเซต 2
Offset Printing 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44011008 การพิมพ์ออฟเซต 1 3 (1-6-4)
44011010 การพิมพ์ไร้แรงกด
Non-Impact Printing
3 (1-6-4)
44011011 งานหลังพิมพ์
Post-press
4 (2-6-6)
44011012 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Material
3 (2-3-5)
44011013 หมึกและกระดาษ
Ink & Paper
3 (2-3-5)
44012001 สัมมนา
Seminar
2 (2-0-4)
44012002 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษ
Paper Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012003 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Plastic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012004 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
Metal Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012005 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
Glass and Ceramic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012006 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไม้
Wood Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012007 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer for Packaging Design
3 (2-3-5)
44012008 เขียนแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต
Package Drafting for Manufacturing
3 (1-6-4)
44012009 การเขียนภาพประกอบงาน
Illustration
3 (1-6-4)
44012010 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
3 (1-6-4)
44012011 มโนทัศน์ทางการสร้างสรรค์ความคิด
Creative Thinking
2 (1-3-3)
44012012 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
Cost and Price Analysis
3 (2-3-5)
44012013 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Innovation and Invention
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ร่วมคณะ 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเอก 3
44011014 การผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Print Production for Package
3 (1-6-4)
44011015 การพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ
Special Media Printing
3 (2-3-5)
44011016 การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
Industrial Printing Management
3 (2-3-5)
44011017 เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
Advance Technology in Publishing Design
3 (1-6-4)
44012014 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
Package Design for Transportation
3 (1-6-4)
44012015 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
Package Design for Local Products
3 (1-6-4)
44012016 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ
Computer Presentation
3 (1-6-4)
44012017 การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายพบสันต์ ติไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายภฤศพงศ์ เพชรบุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางสาวรัชฎาพร ใจมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายวัชรวุธ พุทธิรินโน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา