โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22025208 เคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry
3 (3-0-6)
22025209 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22026202 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
22026203 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
24120404 โภชนาการ
Nutrition
3 (3-0-6)
24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
24120101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Practical Skills in Food Science and Technology 1
1 (0-6-1)
24120102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Practical Skills in Food Science and Technology 2
1 (0-6-1)
Prerequisite : 24120101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 (0-6-1)
24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
24120405 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
1 (0-3-1)
24121201 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
24121202 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24122201 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Industrial Plant Sanitation and Food Law
3 (3-0-6)
24122302 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Control
3 (2-3-5)
24122303 ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
Food Safety Management System
3 (2-3-5)
24124301 เคมีอาหาร 1
Food Chemistry 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1)
24124302 เคมีอาหาร 2
Food Chemistry 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24124301 เคมีอาหาร 1 3 (2-3-5)
24125201 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-1)
24125202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 24125201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (3-0-6)
24126301 วิศวกรรมอาหาร
Food Engineering
4 (3-3-7)
Prerequisite : 22025208 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22025209 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 (0-3-1)
24128301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
24129401 ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Job Internship in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129402 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Cooperative Education in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129403 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Independent Study in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129404 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Special Problems in Food Science Technology
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
24123303 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology
3 (3-0-6)
24127301 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Products Standard
3 (3-0-6)
24127302 เทคโนโลยีการผลิตไวน์
Oenology Technology
3 (2-3-5)
24127303 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-5)
24127304 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
Fat and Oil Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite or Corequisite : 24124301 เคมีอาหาร 1 3 (2-3-5)
24127305 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
3 (2-3-5)
24127306 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
Cereal and Cereal Products Technology
3 (2-3-5)
24127307 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
Dairy and Dairy Products Technology
3 (2-3-5)
24127308 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
24127309 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สัตว์ปีกและประมง
Meat Poultry and Fishery Products Technology
3 (2-3-5)
24127310 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-5)
24127311 เทคโนโลยีหมักดอง
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
24127312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Technology
3 (2-3-5)
24127313 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (2-3-5)
24127314 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Biotechnology in Food
3 (2-3-5)
Prerequisite : 20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร 1 (0-3-1)
24127315 เทคโนโลยีแป้ง
Starch Technology
3 (2-3-5)
24128302 บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3 (2-3-5)
24128303 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
24128304 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Management and Marketing
3 (3-0-6)
24136302 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Evaluation in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวจิรรัชต์ กันทะขู้ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นางบุษบา มะโนแสน อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นายประกิต ทิมขำ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน อุตสาหกรรมเกษตร
นายกฤษดา กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นางจุฑามาศ ถิระสาโรช อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายอรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายเฉลิมพล ถนอมวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชณิชา จินาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวนภาพร ดีสนาม อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางวรรณา อัมมวรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร
นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา