โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
43020041 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรม
Job Internship in Industrial Design
2 (0-40-0)
43023040 สัมมนา
Seminar
1 (1-0-2)
43023142 พื้นฐานการออกแบบ
Basic of Design
2 (1-3-3)
43023143 มโนทัศน์การออกแบบ
Concept of Design
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
43000103 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
2 (2-0-4)
43022045 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 3
Furniture Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022342 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 2 3 (1-6-4)
43022135 เขียนแบบเครื่องเรือน
Furniture Drafting
2 (1-3-3)
43022136 วัสดุสำหรับเครื่องเรือน
Furniture Materials
2 (2-0-4)
43022201 ประวัติศาสตร์เครื่องเรือน
History of Furniture
2 (2-0-4)
43022237 ออกแบบเครื่องเรือน 1
Furniture Design 1
3 (1-6-4)
43022238 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 1
Furniture Technology 1
3 (1-6-4)
43022239 คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบเครื่องเรือน
Computer for Furniture Drafting
3 (2-3-5)
43022240 กระบวนการผลิตเครื่องเรือน
Furniture Manufacturing Process
2 (1-3-3)
43022241 ออกแบบเครื่องเรือน 2
Furniture Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022237 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3 (1-6-4)
43022243 คอมพิวเตอร์การสำหรับการออกแบบเครื่องเรือน
Computer for Furniture Design
3 (2-3-5)
43022342 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 2
Furniture Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022238 เทคโนโลยีเครื่องเรือน 1 3 (1-6-4)
43022344 ออกแบบเครื่องเรือน 3
Furniture Design 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022241 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3 (1-6-4)
43022346 ออกแบบตกแต่ง 1
Decoration Design 1
2 (1-3-3)
43022347 ประมาณราคาเครื่องเรือน
Cost Estimate for Furniture
2 (2-0-4)
43022348 ออกแบบเครื่องเรือน 4
Furniture Design 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022344 ออกแบบเครื่องเรือน 3 3 (1-6-4)
43022349 ออกแบบตกแต่ง 2
Decoration Design 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43022346 ออกแบบตกแต่ง 1 2 (1-3-3)
43022350 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบเครื่องเรือน
Research Method in Furniture Design
2 (2-0-4)
43022451 ออกแบบเครื่องเรือน 5
Furniture Design 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022348 ออกแบบเครื่องเรือน 4 3 (1-6-4)
43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
Pre-Furniture Design Project
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43022350 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบเครื่องเรือน 2 (2-0-4)
43023144 เขียนแบบผลิตภัณฑ์
Product Drafting
2 (1-3-3)
43023209 วาดภาพสร้างสรรค์
Creative Drawing
2 (1-3-3)
43023212 การยศาสตร์
Ergonomics
2 (2-0-4)
43023213 วัสดุและวิธีการใช้
Material and Usage
2 (1-3-3)
43023214 การปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
2 (1-3-3)
43023215 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
2 (1-3-3)
43023245 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
Computer Product Drafting
2 (1-3-3)
43023246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design 1
3 (1-6-4)
43023247 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023246 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3 (1-6-4)
43023248 ประวัติการออกแบบอุตสาหกรรม
History of Industrial Design
2 (2-0-4)
43023316 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (1-6-4)
43023349 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023247 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3 (1-6-4)
43023350 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
Product Design 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023349 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3 (1-6-4)
43023351 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์
Research Method in Product Design
2 (2-0-4)
43023352 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
Computer for Product Design
2 (1-3-3)
43023353 ออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
2 (1-3-3)
43023354 ออกแบบเครื่องเรือนไม้
Wood Furniture Design
2 (1-3-3)
43023456 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
Product Design 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023350 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3 (1-6-4)
43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
Pre-Product Design Project
2 (1-3-3)
Prerequisite : 43023351 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์  2 (2-0-4)
43023458 โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43022451 ออกแบบเครื่องเรือน 5 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน 2 (1-3-3)
Prerequisite : 43023456 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43023457 การเตรียมโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43022053 เคลือบผิวเครื่องเรือน
Furniture Surface Coating
2 (1-3-3)
43022054 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตเครื่องเรือน
Furniture Management for Productivity
2 (2-0-4)
43022055 เทคโนโลยีงานบุเครื่องเรือน
Technology Furniture Upholstery
2 (1-3-3)
43022056 อุปกรณ์ช่วยงานผลิต
jigs & Fixture
2 (1-3-3)
43022057 เทคโนโลยีงานไม้
Wood Technology
2 (1-3-3)
43022058 การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Presentation
2 (1-3-3)
43023026 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43023030 การนำเสนองานด้านการออกแบบ
Presentation for Design
2 (1-3-3)
43023031 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43023059 การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Presentation
2 (1-3-3)
43023060 ออกแบบเครื่องเรือนโลหะ
Metal Furniture Design
2 (1-3-3)
43023061 คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองาน
Computer for Presentation
2 (1-3-3)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวธัญญาภักดิ์ ธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายปกรณ์ ลวกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายวรทัศน์ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายสมชาย บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นางสาวอริสา สุยะปัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายธงชัย ปัญญาธนัญชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายธรรมนูญ นิลวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายนภดล ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายบุญรัตน์ ณ วิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางวาสนา สายมา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา