โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
10001201 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Introduction to Business and Entrepreneurships
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
10003401 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3 (3-0-6)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
12051102 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
12051204 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
12051411 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Accounting for Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051102 หลักการจัดการ 3 (3-0-6)
12051101 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อธุรกิจ
Environmental Science and Issues for Business
3 (3-0-6)
12051203 การตลาดระดับโลก
Global Marketing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12051205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)
12051304 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
12051309 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3 (2-2-5)
12051311 กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication Strategies
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
12051312 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051102 หลักการจัดการ 3 (3-0-6)
12051402 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Strategies
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051420 ธุรกิจผ่านสื่ออิเลคโทรนิกส์
Electronic Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3 (2-2-5)
12051422 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics
3 (3-0-6)
12051430 การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Critical Thinking for Business Decision
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16
10001301 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
10003204 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Human Relations in Business
3 (3-0-6)
10003205 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13062001 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
12051301 การจัดการทรัยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
12051306 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10001201 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
12051307 การค้าชายแดน
Cross Border Trade
3 (2-2-5)
12051308 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Management
3 (3-0-6)
12051310 การค้าอาเซียน
ASEAN Trade
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12051309 อาเซียนศึกษา 3 (2-2-5)
12051405 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
12051409 กลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศ
Economics Blocs and International Organizations
3 (3-0-6)
12051410 ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก
Asia Pacific Business
3 (3-0-6)
12051412 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business Management
3 (2-2-5)
12051415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ
English for Public Communication
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
12051417 การลงทุนระหว่างประเทศ
International Investment
3 (3-0-6)
12051418 การค้าระหว่างประเทศ
International Trade
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051419 การจัดการระบบข้อมูล
Management Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3 (2-2-5)
12051421 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
12051423 เศรษฐกิจของประเทศที่เลือกศึกษา
Economics in Selected Countries
3 (3-0-6)
12051424 การจัดการการส่งออกและนำเข้า
Export and Import Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12051418 การค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051425 การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
International Cargo Insurance
3 (3-0-6)
12051426 การจัดการกิจการข้ามชาติ
Multinational Enterprise Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
12051427 ระบบธุรกิจภูมิภาค
Regional Business System
3 (3-0-6)
12051428 เศรษฐกิจจีนยุคใหม่
Modern Chinese Economy
3 (3-0-6)
12051429 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
3 (3-0-6)
Prerequisite : 10003301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายภาคภูมิ ภัควิภาส อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาววรัทยา มาภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสุภาวดี วรุณกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา