โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 160 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 123 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 123
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1
Presentation Techniques 1
3 (1-6-4)
42002102 เทคนิคการแสดงแบบ 2
Presentation Techniques 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 3 (1-6-4)
42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1
Fundamental Design 1
3 (1-6-4)
42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2
Fundamental Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1 3 (1-6-4)
42002105 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-4-4)
42022106 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
42022207 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
3 (3-0-6)
42022308 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
42022309 ปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78
42004201 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
Computer-Aided Architectural Drafting 1
3 (2-3-5)
42004202 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
Computer-Aided Architectural Drafting 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 42004201 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 3 (2-3-5)
42021201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design 1
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2 3 (1-6-4)
42021202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4 (2-6-6)
42021303 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4 (2-6-6)
42021304 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021303 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4 (2-6-6)
42021308 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Concepts
3 (3-0-6)
42021405 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design 5
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021304 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4 (2-6-6)
42021406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design 6
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021405 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4 (2-6-6)
42021507 เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
4 (2-6-6)
42021599 วิทยานิพนธ์สำหรับการออกแบบสถาปัตกรรมภายใน
Thesis for Interior Architectural Design
12 (0-24-12)
Prerequisite : 42021406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021507 เตรียมวิทยานิพนธ์ 4 (2-6-6)
42023101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
42023202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3 (1-6-4)
42023203 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Technology 1
3 (1-6-4)
42023206 วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usage
3 (3-0-6)
42023304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023203 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1 3 (1-6-4)
42023305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2 3 (1-6-4)
42023307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
42024403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
42024404 การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Estimation
3 (2-3-5)
42024405 ฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
Internship in Interior Architectural
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
42023001 การถ่ายภาพ
Photography
3 (2-3-5)
42023002 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-6)
42023303 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Computer-Aided Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
42023404 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (3-0-6)
42023405 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (3-0-6)
42023406 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Construction Management
3 (2-3-5)
42023407 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
42023408 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-3-5)
42024001 สุนทรีศาสตร์
Aesthetics
3 (3-0-6)
42024002 ภูมิสถาปัตยกรรมภายใน
Landscape Interior Architecture
3 (1-4-4)
42024406 ออกแบบเครื่องเรือนพื้นถิ่น
Vernacular Furniture Design
3 (2-3-5)
42024407 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Urban and Architectural Conversation
3 (3-0-6)
42024408 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
42024506 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา
Lanna Interior Design
3 (2-3-5)
42024507 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Environment and Human Behaviors
3 (3-0-6)
42024508 สัมมนาทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Seminar for Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
42024509 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น
Local Art and Craft Design
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวจุรีพร เลือกหา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายณภดล เจนวินิจฉัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายวราชัย ขิงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายสุรกานต์ จันทรวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา