โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- วิชาโท 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
13031115 สัทศาสตร์และสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Phonetics and Phonology
3 (3-0-6)
13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
3 (3-0-6)
13031117 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Vocabulary
3 (3-0-6)
13031120 การฟัง-การพูด
Listening and Speaking
3 (2-2-5)
13031140 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารสากล
English and Culture for International Communication
3 (2-2-5)
13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล
Reading for Information
3 (3-0-6)
13031227 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Critical and Analytical Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล 3 (3-0-6)
13031228 การเขียนเบื้องต้น
Introduction to Writing
3 (3-0-6)
13031232 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
13031330 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031228 การเขียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
13031019 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Contrastive Analysis of English and Thai
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031115 สัทศาสตร์และสารศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031116 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
13031021 การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031120 การฟัง-การพูด 3 (2-2-5)
13031022 การนำเสนอเชิงวิชาการ
Academic Presentation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031120 การฟัง-การพูด 3 (2-2-5)
13031023 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
Seminar in English
3 (1-4-4)
13031029 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031228 การเขียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
13031036 การแปลงานเขียนทางวิชาการ
Academic Writing Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031037 การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031041 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Communication for Information Technology
3 (2-2-5)
13031218 ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistics
3 (3-0-6)
13031431 การศึกษาอิสระ
Independent Studies
3 (1-4-4)
Prerequisite : 13031330 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
Pre Co-operative Education and Job Internship
1 (0-2-1)
- วิชาโท 15
12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3 (2-2-5)
12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
12032209 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
12032305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
3 (2-2-5)
12033101 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
Computer Graphics Design
3 (3-0-6)
12033203 การสร้างสื่อผสม
Multimedia Authoring
3 (2-2-5)
12034103 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
Computer Application in Office
3 (2-2-5)
12034306 การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
3 (2-2-5)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
13031450 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-40-0)
Prerequisite : 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 1 (0-2-1)
13031451 การฝึกงาน
Job Internship
6 (0-40-0)
Prerequisite : 13031449 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 12
13031025 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Reading for Pleasure
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031224 การอ่านเพื่อเก็บข้อมูล 3 (3-0-6)
13031026 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literary Work
3 (2-2-5)
13031033 การแปลข่าว
News Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031034 การแปลบันเทิงคดี
Fiction Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031035 การแปลบทบรรยายภาพยนตร์
English Movie Subtitle Translation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031038 การแปลแบบล่าม
Simultaneous Interpretation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 13031232 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)
13031039 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
English for Recreation
3 (1-4-4)
13031042 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
3 (2-2-5)
13031043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
English for Office Communication
3 (2-2-5)
13031044 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
3 (2-2-5)
13031045 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel
3 (2-2-5)
13031046 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (2-2-5)
13031047 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (2-2-5)
13031448 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Teaching English for International Communication
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกรรณิกา เครือทนุ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางพิศมัย สุภัทรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวศุภณิตา พงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายสถิรศักดิ์ รังสินานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวขนิษฐา สุวรรณประชา อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางจุไรรัตน์ สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางสาวมินตรา ไชยชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางศิวลี ไชยคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางกรรณิการ์ ประทุมโทน อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวขวัญกมล รักปรางค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวต้องหทัย ทองงามขำ อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวนฤภร ปาลวัฒน์วิไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวอุ่นอารี ตลาดเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางกัลยารัตน์ เศวตนันทน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางฝนทิพ ราชเวียง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสุภรพรรณ คนเฉียบ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางจีรสุดา เกษมสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวนงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวพิมเนตร เทพปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางวัลจิลีน จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา