โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
13010001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Industry
3 (3-0-6)
13010002 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Characteristics and Behavior
3 (3-0-6)
13010003 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13010004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
13010005 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
13010006 จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
3 (3-0-6)
13010007 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
2 (2-0-4)
13010008 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการท่องเที่ยว และงานบริการ
Aesthetics and Personality Development for Tourism and Hospitality
2 (1-2-3)
13010009 ความปลอดภัยในการเดินทางและงานบริการ
Travel and Hospitality Safety
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
13010012 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
3 (3-0-6)
13010017 การสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Seminar on Tourism and Hotel
3 (2-2-5)
13010020 งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
3 (1-4-4)
13010021 การตลาดการท่องเที่ยว
Tourism Marketing
3 (3-0-6)
13010023 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
Tourism Business Management
3 (2-2-5)
13010025 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
Airline Business and Ticketing
3 (2-2-5)
13020001 การตลาดโรงแรมและการขาย
Hotel Marketing and Sales
3 (3-0-6)
13020006 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
Front Office Operation and Management
3 (2-2-5)
13020007 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation and Management
3 (2-2-5)
13020008 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service and Operation
3 (2-2-5)
13020013 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (2-2-5)
13020014 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
Arts of Carving and Flower Arrangement
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 15
13010010 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
3 (3-0-6)
13010011 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resource Development
3 (2-2-5)
13010013 การท่องเที่ยวชุมชน
Community-Based Tourism
3 (3-0-6)
13010014 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
Tourism Project Management
3 (3-0-6)
13010015 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Survey and Research for Tourism Industry and Hotel
3 (2-2-5)
13010016 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3 (2-2-5)
13010018 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
Tourism Planning and Organizing
3 (3-0-6)
13010019 การดำเนินงานนำเที่ยว
Tour Operations
3 (3-0-6)
13010022 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
Accounting and Finance for Tour Business
3 (3-0-6)
13010024 การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
Travel Agency Management
3 (3-0-6)
13011001 งานนำเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Operation
3 (1-4-4)
13011002 ศาสนาและอารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Religions and Civilization
3 (3-0-6)
13011003 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีในประเทศไทยและการอนุรักษ์
Historical Tourist Attractions in Thailand and Conservation
3 (3-0-6)
13011004 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-6)
13011005 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-6)
13011006 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (3-0-6)
13012001 การนวดแผนไทยและสปา
Thai Massage and Spa
3 (1-4-4)
13012002 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3 (2-2-5)
13012003 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism
3 (2-2-5)
13012004 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (2-2-5)
13012005 การจัดการการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions Management
3 (2-2-5)
13012006 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (2-2-5)
13012007 การจัดการธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
Souvenir Business Management
3 (2-2-5)
13020002 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
Accounting and Finance for Hotel Business
3 (3-0-6)
13020003 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
Hotel Business Planning and Development
3 (3-0-6)
13020009 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
3 (2-2-5)
13020010 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Management
3 (3-0-6)
13020011 การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
3 (2-2-5)
13020012 การดำเนินงานและการจัดการครัว
Kitchen Operation and Management
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15
13013001 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide
3 (2-2-5)
13013002 ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองานด้านการท่องเที่ยว
English for Tourism Presentation
3 (2-2-5)
13013003 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนสำหรับการท่องเที่ยว
English Public Speaking for Tourism
3 (2-2-5)
13013004 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Correspondence English for Tourism Business and Hotel
3 (2-2-5)
13013005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ
Communicative English for Tourism Business and Hospitality
3 (2-2-5)
13013006 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
English for Hotel
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
13010030 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Cooperative Education
6 (0-40-0)
13010031 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
On The Job Training of Tourism and Hotel
6 (0-40-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวสิริสาสน์ พันธ์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นางสาวอัญชนา พรหมปัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ศิลปศาสตร์
นางสาวกนกพร บัวทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายคุณากร สุปน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวชลธิชา อ่องทุน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวนภอร อารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาววรัญญา ฐานะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวอนัญญา ปรัชญ์ธิไพลิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นายอนาวิน สุวรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ ปัญญาเรียน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวอาภาวดี ทับสิรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวเพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา