โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 88
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
41000101 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-4)
41000105 ศิลปะเบื้องต้น
Art Introduction
2 (2-0-4)
41000202 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันตก
History and Style of Western Art
2 (2-0-4)
41000203 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก
History Style of Eastern Art
2 (2-0-4)
41000304 การวิจัยทางศิลปะ
Principle of Arts Research
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
41000019 ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art
2 (2-0-4)
41000020 วิเคราะห์ศิลปกรรม
Art Analysis
2 (2-0-4)
41000021 ศิลปะเปรียบเทียบ
Comparative Arts
2 (2-0-4)
41000022 ศิลปะประยุกต์
Applied Art
2 (2-0-4)
41000023 ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม
Lanna Wisdom in Arts
2 (2-0-4)
41000024 พุทธศิลป์
Buddhist Art
2 (2-0-4)
41000025 ความซาบซึ้งในงานศิลปะไทย
Thai Art Appreciation
2 (2-0-4)
41000026 การอนุรักษ์ศิลปะไทย
Thai Art Appreciation
2 (2-0-4)
41000027 ลวดลายไทย 1
Thai Ornament 1
2 (1-3-3)
41000028 ลวดลายไทย 2
Thai Ornament 2
3 (1-4-4)
Prerequisite : 41000027 ลวดลายไทย 1 2 (1-3-3)
41000029 การวิจารณ์ศิลปะ
Art Criticism
3 (3-0-6)
41000030 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
Art Exhibition
3 (3-0-6)
41000031 จิตรกรรมฝาผนัง
Mural Painting
3 (1-4-4)
41000032 ศิลปะสิ่งแวดล้อม
Environmental Art
3 (1-4-4)
41000033 ศิลปะแนวทดลอง
Experimental Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 30
41011202 จิตรกรรม 1
Painting 1
4 (1-6-5)
41011203 จิตรกรรม 2
Painting 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41011202 จิตรกรรม 1 4 (1-6-5)
41011301 ประวัติจิตรกรรม
History of Painting
2 (2-0-4)
41011304 จิตรกรรม 3
Painting 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41011203 จิตรกรรม 2 4 (1-6-5)
41011305 จิตรกรรม 4
Painting 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41011304 จิตรกรรม 3 4 (1-6-5)
41011406 จิตรกรรม 5
Painting 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41011305 จิตรกรรม 4 5 (1-8-6)
41011407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับจิตรกรรม
Art Thesis for Painting
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41011406 จิตรกรรม 5 5 (1-8-6)
41012202 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
4 (1-6-5)
41012203 ประติมากรรม 2
Sculpture 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41012202 ประติมากรรม 1 4 (1-6-5)
41012301 ประวัติประติมากรรม
History of Sculpture
2 (2-0-4)
41012304 ประติมากรรม 3
Sculpture 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41012203 ประติมากรรม 2 4 (1-6-5)
41012305 ประติมากรรม 4
Sculpture 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41012304 ประติมากรรม 3 4 (1-6-5)
41012406 ประติมากรรม 5
Sculpture 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41012305 ประติมากรรม 4 5 (1-8-6)
41012407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับประติมากรรม
Art Thesis for Sculpture
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41012406 ประติมากรรม 5 5 (1-8-6)
41013202 ศิลปะภาพพิมพ์ 1
Printmaking 1
4 (1-6-5)
41013203 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
Printmaking 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41013202 ศิลปะภาพพิมพ์ 1 4 (1-6-5)
41013301 ประวัติศิลปะภาพพิมพ์
History of Paintmaking
2 (2-0-4)
41013304 ศิลปะภาพพิมพ์ 3
Printmaking 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41013203 ศิลปะภาพพิมพ์ 2 4 (1-6-5)
41013305 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
Printmaking 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41013304 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 4 (1-6-5)
41013406 ศิลปะภาพพิมพ์ 5
Printmaking 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41013305 ศิลปะภาพพิมพ์ 4 5 (1-8-6)
41013407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับศิลปะภาพพิมพ์
Art Thesis for Printmaking
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41013406 ศิลปะภาพพิมพ์ 5 5 (1-8-6)
41014202 ศิลปะไทย 1
Thai Art 1
4 (1-6-5)
41014203 ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41014202 ศิลปะไทย 1 4 (1-6-5)
41014301 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and style of Thai Art
2 (2-0-4)
41014304 ศิลปะไทย 3
Thai Art 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41014203 ศิลปะไทย 2 4 (1-6-5)
41014305 ศิลปะไทย 4
Thai Art 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41014304 ศิลปะไทย 3 4 (1-6-5)
41014406 ศิลปะไทย 5
Thai Art 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41014305 ศิลปะไทย 4 5 (1-8-6)
41014407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับศิลปะไทย
Art Thesis for Thai Art
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41014406 ศิลปะไทย 5 5 (1-8-6)
41015202 สื่อศิลปะ 1
Media Art 1
4 (1-6-5)
41015203 สื่อศิลปะ 2
Media Art 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41015202 สื่อศิลปะ 1 4 (1-6-5)
41015301 ประวัติสื่อศิลปะ
History of Media Art
2 (2-0-4)
41015304 สื่อศิลปะ 3
Media Art 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41015203 สื่อศิลปะ 2 4 (1-6-5)
41015305 สื่อศิลปะ 4
Media Art 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41015304 สื่อศิลปะ 3 4 (1-6-5)
41015406 สื่อศิลปะ 5
Media Art 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41015305 สื่อศิลปะ 4 5 (1-8-6)
41015407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับสื่อศิลปะ
Art Thesis for Media Art
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41015406 สื่อศิลปะ 5 5 (1-8-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 16
41010101 วาดเส้น 1
Drawing 1
2 (1-3-3)
41010105 ทัศนศิลป์ 1
Visual Art 1
2 (1-3-3)
41010106 ทัศนศิลป์ 2
Visual Art 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 41010105 ทัศนศิลป์ 1 2 (1-3-3)
41010108 สื่อศิลปะสมัยใหม่
New Media Art
2 (1-3-3)
41010202 วาดเส้น 2
Drawing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 41010101 วาดเส้น 1 2 (1-3-3)
41010203 องค์ประกอบศิลปะ 1
Composition 1
2 (1-3-3)
41010204 องค์ประกอบศิลปะ 2
Composition 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 41010203 องค์ประกอบศิลปะ 1 2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกิตติชัย กันแตง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายประเสริฐ วรรณรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นางสาวพัชรินทร์ มีลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา