โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
13062016 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044004 การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
Thai Usage for Advertisement
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044008 การพูดทางวิชาชีพ
Speaking and Specific Purposes
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044012 การเขียนเพื่องานอาชีพ
Writing for Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021002 ตะกร้อ
Takraw
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021022 เกมมูลฐาน
Fundamental Games
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021030 การเต้นรำแบบแอโรบิค
Aerobic Dance
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022012 กิจกรรม 1
Activities 1
2 (1-2-3)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economic for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061013 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
13031009 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031008 การอ่าน 1 3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
13031012 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
English for Travel
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031014 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading English Newspaper
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32121101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electronics Engineering Training
3 (1-6-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
32121103 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (3-0-6)
32121104 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32121103 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32121315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
32122205 วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1
3 (3-0-6)
32122206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuit
3 (3-0-6)
32122208 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuit Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32122211 วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (3-0-6)
32122213 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic and Circuits Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32122316 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32122317 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122316 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (3-0-6)
32123101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement
3 (3-0-6)
32123102 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32123101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32123209 เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machine
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32123320 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32124318 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interfacing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32124319 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interfacing Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32124318 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (3-0-6)
32125321 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Seminar
1 (0-3-1)
32125422 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Co-operative Education in Electronics Engineering
6 (0-40-0)
32125498 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Project
3 (1-6-5)
Prerequisite : 32125321 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
32123301 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-6)
32123303 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32123304 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication Systems
3 (3-0-6)
32123406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
32123407 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
32124301 การออกแบบวีแอลเอสไอ
VLSI Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32124405 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-6)
32124408 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
3 (2-3-6)
32125497 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topic in Electronics Engineering
3 (2-3-6)
32125499 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Problem in Electronics Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายขจร อนุดิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิโรจน์ ปงลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายทิวากร สมวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายธนพงศ์ คุ้มญาติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปรีชา มหาไม้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายภานุ วัชระนฤมล อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายรุ่งโรจน์ ขะมันจา อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมบัติ สันกว๊าน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกฤษดา ยิ่งขยัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปุณยสิริ บุญเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายระพินทร์ ขัดปิก อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายศุภกิต แก้วดวงตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายเอกทัศน์ พฤกษวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา