โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22012203 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012104 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-2)
22051022 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
3 (2-3-5)
22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
52011101 เขียนแบบสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Drawing for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
52011102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Training Engineering
1 (0-3-6)
52011103 กลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Mechanic of Materials for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52011204 วัสดุวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Engineering Materials for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Thermodynamic for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011306 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Computer Aid for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
52011207 หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
3 (2-3-5)
52011210 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Fluid Mechanics for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011211 การถ่ายเทความร้อนและมวลสารสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Heat and Mass Transfer for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52011308 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 52011207 หลักการแปรรูปอาหาร 3 (2-3-5)
52011309 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Industry
3 (2-3-5)
52011312 เครื่องมือวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมอาหาร
Instruments and Control in Food Industry
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52012201 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Microbiology for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
52012302 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร
Chemical and Physical Properties in Food and Agricultural Materials
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1)
52012303 การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Control and Systems in Food Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52012304 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011101 เขียนแบบสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (2-3-5)
52013301 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Process Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52013402 เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร
Economics and Management in Food Industry
3 (3-0-6)
52019301 การเรียนรู้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร
Problem Based Learning in Food Industry
2 (1-3-5)
52019302 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
52019403 โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Food Process Engineering Project
3 (1-6-2)
52019404 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Co-operative Education in Food Process Engineering
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
52011316 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical Engineering and Electronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52011413 เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร
Food Process Equipments
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011308 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 3 (2-3-5)
52011414 การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
Drying of Agricultural and Food Products
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52011415 การเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบอาหารในห้องเย็น
Food Refrigeration and Freezing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 52012302 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร 3 (2-3-5)
52011417 เครื่องสูบและพัดลม
Pumps and Fans
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011210 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52012305 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
Food Products Development and Marketing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52012406 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
Fermentation Technology in Food Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 52012201 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (2-3-5)
52019405 หัวข้อคัดสรรในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Selected Topic in Food Process Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางณัฐธินี สาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางมาลัยพร วงค์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา