โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 14 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 14 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 10
- วิชาบังคับร่วม 10
21010504 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
4 (3-2-7)
21010505 เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางพืช
Techniques with Advanced Instruments and Equipments for Plant Research
3 (2-3-5)
21010506 การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
Crop Production Management for Agribusiness
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 14
- วิชาเลือกทั่วไป 14
21011507 การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืช
Soil , Water and Plant Nutrient Management
3 (2-3-5)
21011508 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสู่อุตสาหกรรม
Quality Development of Plant Produces for Industry
3 (2-3-5)
21011509 การจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
Microorganism Management for Agriculture
3 (2-3-5)
21011510 การพัฒนาสังคมเกษตร
Agricultural Society Development
3 (3-0-6)
21011511 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ
Quality System and Management
3 (3-0-6)
21011512 การบูรณาการการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
Integration of Commercial Crop Production
3 (2-3-5)
21011513 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพืช
Statistics for Plant Research
3 (2-3-5)
21011514 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information Technology for Agriculture
3 (3-0-6)
21012501 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012502 พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Population Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012503 พันธุศาสตร์ปริมาณสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Quantitative Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012504 พันธุศาสตร์เซลล์ประยุกต์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Applied Cytogenetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012505 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
Marker Assisted Selection for Plant Breeding
3 (2-3-5)
21012506 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานตามสภาวะเครียดทางชีวนะ
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance
3 (3-0-6)
21012507 สรีรวิทยาพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
Plant Physiology for Breeding
3 (3-0-6)
21013503 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
Applied Physiology for Crop Production
3 (3-0-6)
21013504 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post harvest Physiology and Technology
3 (2-3-5)
21013505 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืช
Seed Physiology
3 (3-0-6)
21013507 เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช
Agrochemicals for Crop Production
3 (3-0-6)
21013508 การผลิตพืชในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Crop Production Under Climate Changes
3 (3-0-6)
21019505 เรื่องเฉพาะทางด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
Selected Topic in Plant Breeding
2 (2-0-4)
21019506 เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตพืช
Selected Topic in Plant Production
2 (2-0-4)
21019597 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problem in Plant Science
3 (0-9-3)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
21019599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นายชิติ ศรีตนทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นางรุ่งนภา ช่างเจรจา อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นายสัญชัย พันธโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์
นายอภิชาติ ชิดบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา