โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 6
- วิชาบังคับร่วม 6
23030501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
Research Methodology in Animal Science
4 (3-2-7)
23039595 สัมมนา 1
Seminar 1
1 (0-2-1)
23039596 สัมมนา 2
Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : 23039595 สัมมนา 1 1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 18
- วิชาเลือกทั่วไป 18
23032501 วิทยาต่อมไร้ท่อของสัตว์เลี้ยง
Endocrinology of Farm Animals
3 (3-0-6)
23032502 สมดุลร่างกาย และสรีรวิทยาความเครียดของสัตว์เลี้ยง
Homeostasis and Stress of Farm Animals
3 (3-0-6)
23032503 สรีรวิทยาการให้น้ำนม
Physiology of Lactation
3 (3-0-6)
23032504 ภูมิคุ้มกันประยุกต์ในการผลิตสัตว์
Applied Immunology in Livestock Production
3 (3-0-6)
23032505 เทคโนโลยีช่วยในระบบสืบพันธุ์เพื่อการผลิตสัตว์
Assisted Reproductive Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
23033501 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
Advanced Animal Breeding
3 (3-0-6)
23033502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เขตร้อน
Tropical Animal Breeding
3 (3-0-6)
23033503 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Biotechnology for Animal Breeding
3 (2-2-5)
23033504 พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพของสัตว์เลี้ยง
Qualitative Genetics of Farm Animals
3 (3-0-6)
23033505 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณของสัตว์เลี้ยง
Quantitative Genetics of Farm Animals
3 (3-0-6)
23033506 สถิติประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Applied Statistics for Animal Breeding
3 (3-0-6)
23034501 เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางสัตว์
Advanced Instruments and Equipment for Animal Research
3 (1-4-4)
23034502 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (2-2-5)
23034503 การผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
Integrated Animal Production
3 (3-0-6)
23034505 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการผลิตปศุสัตว์
Application of Geographic Information System in Livestock
3 (2-2-5)
23035501 การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์
Feed Quality Evaluation
3 (2-2-5)
23035502 ชีวเคมีขั้นสูงเพื่อการผลิตสัตว์
Advanced Biochemistry for Animal Production
3 (3-0-6)
23035503 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
Feed Manufacturing Technology
3 (3-0-6)
23035504 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
Advances in Monogastric Animal Nutrition
3 (3-0-6)
23035505 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
Advances in Ruminant Animal Nutrition
3 (3-0-6)
23039504 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Special Problems in Animal Production Technology
3 (0-6-3)
23039506 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
Selected Topics in Animal Production Technology 1
1 (1-0-2)
23039507 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
Selected Topics in Animal Production Technology 2
2 (2-0-4)
23039508 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3
Selected Topics in Animal Production Technology 3
3 (2-2-5)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
23039599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายประมวล เติมสมบัติถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวรัชนี บัวระภา อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางวิไลพร จันทร์ไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายสุวรรณ ช่างกลึงดี อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายเกชา คูหา อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา