โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-วิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 7
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
13061009 สันติศึกษา
Peace Studies
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062006 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Fundamental Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
31072101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31072203 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
Thermodynamics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073204 กลศาสตร์ของไหล 1
Fluid Mechanics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31074202 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31079101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Training 1
3 (1-6-5)
32070101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-6)
34070101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-6)
34072201 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46
31072306 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
Machine Design 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072203 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31073205 การทำความเย็น
Refrigeration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31073421 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31074202 พลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074306 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
3 (3-0-6)
31076201 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Chemistry and Microbiology
3 (2-3-6)
31076202 หลักวิศวกรรมอาหาร
Principles of Food Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31076303 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
Physical Properties of Food Materials
3 (2-3-6)
31076304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 1
Unit Operations in Food Engineering 1
3 (2-3-6)
31076305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 2
Unit Operations in Food Engineering 2
3 (2-3-6)
Prerequisite : 31076304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 1 3 (2-3-6)
31076311 การประลองแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
Mechatronics and Automation Laboratory
2 (1-3-4)
31076413 ระบบประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Assurance in Food Industry
3 (2-3-6)
31076419 โครงงานด้านวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Project
3 (1-6-5)
31079204 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
2 (1-3-4)
31079301 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
2 (1-3-4)
31079302 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
31079412 การฝึกงานด้านวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Practice
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31071202 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-6)
31071303 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Method for Engineering
3 (3-0-6)
31073425 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31074412 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
3 (3-0-6)
31076307 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
Food Package Engineering
3 (2-3-6)
31076308 วิศวกรรมการหมัก
Fermentation Engineering
3 (2-3-6)
31076309 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31076310 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด และระบบการจ่าย
Fan, Pumps, Compressors and Distribution System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073204 กลศาสตร์ของไหล 1 3 (3-0-6)
31076312 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหาร
Automation System in Food Industry
3 (3-0-6)
31076414 การวิเคราะห์ในวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Analysis
3 (3-0-6)
31076415 การออกแบบเครื่องมือลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products Conveying Equipment Design
3 (3-0-6)
31076416 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (3-0-6)
31076417 การออกแบบเครื่องมือแปรรูปอาหาร
Food Processing Equipment Design
3 (2-3-6)
31076418 การบำบัดของเสียในอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
3 (3-0-6)
31076499 หัวข้อเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
Selected Topics in Food Engineering
3 (2-3-6)
31079102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Training 2
3 (1-6-5)
Prerequisite : 31079101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 3 (1-6-5)
31079303 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
32000180 วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
3 (2-3-6)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34062103 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
3 (3-0-6)
34074408 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 12
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22017301 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-วิทยาศาสตร์ 12
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางณัฐธินี สาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายประวิทย์ ลี้เหมือดภัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางมาลัยพร วงค์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายเอกรินทร์ อินประมูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา