โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6 หน่วยกิต
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
- โครงงาน 6 หน่วยกิต
- ฝึกงาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 59
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
13143101 พลเมืองดีวิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai way of life
1 (1-1-2)
13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143101 พลเมืองดีวิถีไทย 1 (1-1-2)
13143203 ภูมิศาสตร์
Geography
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง 1 (1-1-2)
13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
Historical Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143203 ภูมิศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต
Religion, Morality, Ethics and Life Development
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143204 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 1 (1-1-2)
13143306 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
1 (1-1-2)
Prerequisite : 13143305 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาชีวิต 1 (1-1-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130101 ภาษาไทย 1
Thai I
2 (2-0-4)
13130102 ภาษาไทย 2
Thai II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130101 ภาษาไทย 1 2 (2-0-4)
13130203 ภาษาไทย 3
Thai III
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13130102 ภาษาไทย 2 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091101 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
3 (3-0-6)
22091102 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091101 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
22091203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091102 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
22091204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091203 คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6)
22091305 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091204 คณิตศาสตร์ 4 3 (3-0-6)
22091306 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22091305 คณิตศาสตร์ 5 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 8
22092101 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
Physical Sciences
2 (2-1-4)
22092102 วิทยาศาสตร์เคมี
Chemical Sciences
2 (2-1-4)
22092203 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
Biological Sciences
2 (2-1-4)
22092204 วิทยาศาสตร์โลกและดวงดาว
Earth and Astronomy Sciences
2 (2-1-4)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Skill for Racket Usage
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Skill for Ball Usage
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm Movement
1 (0-2-1)
13114008 กีฬาทางน้ำ
Water Sports
1 (0-2-1)
13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
Human Growth and Development
1 (1-0-2)
13114202 ชีวิตและครอบครัว
Life and Family
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1 (1-0-2)
13114303 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
Health and Security in Life
1 (1-0-2)
Prerequisite : 13114202 ชีวิตและครอบครัว 1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Art
1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Principles of English I
2 (2-0-4)
13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Principles of English II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 (2-0-4)
13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
English for World Outlook I
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2 (2-0-4)
13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
English for World Outlook II
2 (2-0-4)
Prerequisite : 13126203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1 2 (2-0-4)
13126305 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 1
English Business I
2 (2-1-4)
Prerequisite : 13126204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2 2 (2-0-4)
13126306 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 2
English Business II
2 (2-1-4)
Prerequisite : 13126305 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 1 2 (2-1-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาบูรณาการ 6
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 6
51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น
Introduction to Management and Innovation
2 (2-0-4)
51000002 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Introduction to Entrepreneurship
2 (2-2-6)
Prerequisite : 51000001 การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น 2 (2-0-4)
Prerequisite : 51010101 การขายเบื้องต้น 2 (2-1-4)
Prerequisite : 51010105 บัญชีเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
51000003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment
2 (2-0-4)
51000004 วัสดุวิทยา
Materials Science
2 (2-0-4)
51000005 โลกและเอกภพ
Earth and Universe
2 (2-0-4)
51000006 นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
Ecology and Genetic
2 (2-0-4)
51000007 ระบบของสิ่งมีชีวิต
Systematic Biology
2 (2-0-4)
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)
(4) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 23
51010101 การขายเบื้องต้น
Introduction to Selling
2 (2-1-4)
51010102 งานสำนักงาน
Office Work
2 (1-2-4)
51010103 บุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคม
Personality, Manners, and Sociality
2 (1-2-3)
51010104 งานเอกสาร
Documentary Work
2 (1-2-4)
51010105 บัญชีเบื้องต้น 1
Introduction to Accounting I
3 (2-2-5)
51010206 บัญชีเบื้องต้น 2
Introduction to Accounting II
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010105 บัญชีเบื้องต้น 1 3 (2-2-5)
51010207 การเงินการลงทุน
Finance and Investment
2 (2-1-4)
51010208 กฏหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Business Law
2 (2-0-4)
51010209 เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ
Economics and Business
2 (2-0-4)
51010310 ภาษีอากรเบื้องต้น
Introduction to Taxation
2 (2-1-4)
51010311 โลกทัศน์ทางธุรกิจ
Business Perspective
1 (1-1-4)
- กลุ่มวิชาชีพสาขา 24
51011201 กระบวนการจัดทำบัญชี
Accounting System
3 (2-2-5)
51011202 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
Single Entry and Merchandise Accounting
3 (2-2-5)
51011303 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
Partnership Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011304 การบัญชีบริษัท
Cooperation Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011305 การบัญชีตั๋วเงินและสัญญาเช่าระยะยาว
Note and Lease Accounting
3 (2-2-5)
51011306 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
Taxation Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51010206 บัญชีเบื้องต้น 2 3 (2-2-5)
51011307 การบัญชีอุตสาหกรรม และใบสำคัญ
Manufacturing and Invoice Accounting
3 (2-2-5)
51011308 การบัญชีคอมพิวเตอร์
Computer Accounting
3 (2-2-5)
51012201 การใช้โปรแกรมตารางงาน
Schedule Program / Microsoft Excel
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012202 การนำเสนอข้อมูล
Presentation / Microsoft Power Point
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012303 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Printed Media
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012304 การออกแบบฐานข้อมูล
Database Design
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 (1-3-3)
51012305 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
Database Program
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012304 การออกแบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
51012306 การสร้างและบริหารข้อมูลเว็บเพจ
Webpage Creation and Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012305 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
51012307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Basic Computer Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
51012308 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principle of Object Program
3 (2-2-5)
Prerequisite : 51012307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer Usage and Maintenance
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 (1-3-3)
51002303 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communications System and Networking
2 (1-3-3)
Prerequisite : 51002202 การใช้คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 2 (1-3-3)
- โครงงาน 6
51013101 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 1
Business Management Project I
2 (1-2-3)
51013202 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 2
Business Management Project II
2 (1-2-3)
Prerequisite : 51013101 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 1 2 (1-2-3)
51013303 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 3
Business Management Project III
2 (1-2-3)
Prerequisite : 51013202 โครงงานทางบริหารธุรกิจ 2 2 (1-2-3)
- ฝึกงาน 0

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายบวรศักดิ์ สมเคราะห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นางมุกดา ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นางสาวรุ่งกานต์ ลีลาโสภาวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา