โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขาวิชา 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขางาน 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกงาน 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาชีพ 64
- กลุ่มวิชาชีพสาขาวิชา 21
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer and Maintenance
2 (1-3-3)
51020110 สาระสถาปัตยกรรม
Content of Architecture
2 (2-0-4)
51020111 ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (0-4-2)
51020112 พื้นฐานศิลปะ
Fundamental Art
2 (1-3-3)
51020113 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-6-4)
51020114 กลศาสตร์สำหรับเตรียมสถาปัตยกรรม 1
Mechanics for Pre-Architecture 1
2 (2-0-4)
51020115 กลศาสตร์สำหรับเตรียมสถาปัตยกรรม 2
Mechanics for Pre-Architecture 2
2 (2-0-4)
51020216 การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
2 (1-2-3)
51020317 ประมวลความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์เบื้องต้น
Basic Architectural Comprehensive
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพสาขางาน 35
51021101 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing and Painting
2 (0-4-2)
51021105 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 1
Pre-Architecture Project 1
3 (1-6-4)
51021202 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-4-4)
51021203 การทำหุ่นจำลองและการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
Architectural Model Making and Photography
3 (1-4-4)
51021204 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
3 (1-4-4)
51021206 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 2
Pre-Architecture Project 2
3 (1-6-4)
51021207 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 3
Pre-Architecture Project 3
3 (1-6-4)
51021308 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4
Pre-Architecture Project 4
4 (1-9-5)
51022201 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสถาปัตยกรรม
Local Wisdom in Architecture
2 (1-3-3)
51022202 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม
Architecture and Environment
2 (1-2-3)
51022203 วัสดุและโครงสร้าง
Materials and Structure
2 (2-0-4)
51022204 การยศาสตร์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
Ergonomics for Interior Architecture
2 (1-3-3)
51022305 เครื่องเรือนเบื้องต้น
Basic Furniture
2 (2-0-4)
51022306 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
Sustainable Architecture
2 (2-0-4)
51022307 ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
Architecture and Interior Design
3 (1-6-4)
51023201 หลักพืชสวนและพันธ์ไม้
Principles of Horticulture and Plant
2 (1-3-3)
51023202 การออกแบบสิ่งแวดล้อม
Environmental Design
2 (1-3-3)
51023203 วัสดุและโครงสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม
Basic Materials and Structure for Landscape Architecture
2 (2-0-4)
51023204 ภูมิสังคม
Geo-Social
2 (2-0-4)
51023205 วิวัฒนาการของชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
Urbanization and Environment
2 (2-0-4)
51023306 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง
Landscape Architecture and Urban Architecture Design
3 (1-6-4)
51023307 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
Sustainable Landscape Architecture and Urban Design
2 (2-0-4)
51024203 การยศาสตร์สำหรับงานออกแบบอุตสาหกรรม
Ergonomics for Industrial Design
2 (1-3-3)
51024204 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Local Product
2 (1-2-3)
51024205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
Materials and Production Processes
2 (2-0-4)
51024306 ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design
3 (1-6-4)
51024307 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Product Design
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาฝึกงาน 4
51025201 ฝึกงาน
On The Job Training
4 (0-40-4)
- กลุ่มวิชาโครงการ 4
51026301 โครงการบูรณาการ
Integrated Project
4 (0-12-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 62
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130103 ภาษาไทย 1
Thai 1
1 (1-0-2)
13130104 ภาษาไทย 2
Thai 2
1 (1-0-2)
13130205 ภาษาไทย 3
Thai 3
1 (1-0-2)
13130206 ภาษาไทย 4
Thai 4
1 (1-0-2)
13130307 ภาษาไทย 5
Thai 5
1 (1-0-2)
13130308 ภาษาไทย 6
Thai 6
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091103 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
3 (3-0-6)
22091104 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics 2
3 (3-0-6)
22091205 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics 3
3 (3-0-6)
22091206 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics 4
3 (3-0-6)
22091307 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics 5
3 (3-0-6)
22091308 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics 6
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 8
22092201 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
Introduction to thermofluids
2 (2-0-4)
22092202 ฟิสิกส์ของคลื่น แสง และเสียง
Physics of Wave Light and Sound
2 (2-0-4)
22092303 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์มูลฐาน
Electrics and Electronics Fundamentals
2 (2-0-4)
22092304 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 2
22092103 วิทยาศาสตร์เคมี
Chemical Science
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2
22092104 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Bioscience
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8
13143103 หน้าที่พลเมืองดี วิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai Way of Life
2 (1-2-2)
13143104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-0-2)
13143205 ภูมิศาสตร์ทั่วไป
General Geography
1 (1-0-2)
13143206 ประวัติศาสตร์
Historical
1 (1-0-2)
13143307 ศาสนากับการพัฒนาชีวิต
Religion and Life Development
1 (1-0-2)
13143308 ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
2 (1-2-2)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Racket Skills
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Ball Skills
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm and Movement
1 (0-2-1)
13114102 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
Home Education and Safety
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Arts
1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126103 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
2 (2-0-4)
13126104 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
2 (2-0-4)
13126205 ภาษาอังกฤษ 3
English 3
2 (2-0-4)
13126206 ภาษาอังกฤษ 4
English 4
2 (2-0-4)
13126309 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 1
English for Architecture 1
2 (2-0-4)
13126310 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 2
English for Architecture 2
2 (2-0-4)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกอปรพร นุกูลคาม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นายราเมศวร์ อุตมะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นายวีระศักดิ์ สวนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นางสาวศิรินภา ใจเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
นายเอกชัย ล่ามคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา