โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAACD101 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Art History for Communication Design
2 (2-0-4)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
BAACD102 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Drawing for Communication Design
2 (1-3-3)
BAACD103 การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ
Communication for Media Design
2 (2-0-4)
BAACD104 การถ่ายภาพ
Photography
2 (2-0-4)
BAACD105 ปฏิบัติการถ่ายภาพ
Practice on Photography
3 (0-6-3)
BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร
Computer for Communication Design
3 (0-6-3)
BAACD107 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
Script Writing for Communication
2 (1-3-3)
BAACD108 การโฆษณา
Advertising
2 (2-0-4)
BAACD109 การจัดการและบริหารธุรกิจออกแบบสื่อ
Management and Administration for Media Design Business
2 (2-0-4)
BAACD110 การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
2 (2-0-4)
BAACD111 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
Practice on Graphic Design
3 (0-6-3)
BAACD112 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Publication Design
3 (0-6-3)
BAACD113 แอนิเมชั่น
Animation
2 (2-0-4)
BAACD114 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
2D Animation Design
3 (0-6-3)
BAACD115 การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
3D Animation Design
3 (0-6-3)
BAACD116 วิดีโอและโทรทัศน์
Video and Television
2 (2-0-4)
BAACD117 การผลิตวิดีโอและโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Video and Television Production
3 (0-6-3)
BAACD118 การผลิตรายการโทรทัศน์
Television Production
3 (0-6-3)
BAACD119 เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ
Website and Interface
2 (2-0-4)
BAACD120 การออกแบบเวบไซต์และอินเตอร์เฟซ
Website and Interface Design
3 (0-6-3)
BAACD121 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis Preparation
2 (2-0-4)
BAACD122 ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis
6 (0-18-0)
BAACD123 การศึกษาดูงานทางออกแบบสื่อสาร
Technical Visit on Communication Design
2 (0-6-0)
BAACD124 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
Job Internship in Communication Design
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
BAACD125 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบสื่อสาร
Photography for Communication Design
3 (1-4-4)
BAACD126 การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design
3 (1-4-4)
BAACD127 การจัดการข้อมูลเพื่องานออกแบบสื่อสาร
Information Management for Communication Design
3 (1-4-4)
BAACD128 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
Graphic Design for Packaging
3 (1-4-4)
BAACD129 การออกแบบสื่อสารแบรนด์
Communication Design for Branding
3 (1-4-4)
BAACD130 การออกแบบรณรงค์โฆษณา
Design for Advertising Campaign
3 (1-4-4)
BAACD131 การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
Television Commercial Design
3 (1-4-4)
BAACD132 การออกแบบเสียง
Sound Design
3 (1-4-4)
BAACD133 การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
Visual Effect
3 (1-4-4)
BAACD134 การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเกม
Application and Game Design
3 (1-4-4)
BAACD135 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
Interactive Design
3 (1-4-4)
BAACD136 การซ้อนภาพเพื่องานเคลื่อนไหว
Match Moving
3 (1-4-4)
BAACD137 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphic Design
3 (1-4-4)
BAACD138 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Modeling and Simulation
3 (1-4-4)
BAACD139 การออกแบบข้อมูลกราฟิก
Infographic Design
3 (1-4-4)
BAACD140 การออกแบบดิสเพลย์
Display Design
3 (1-4-4)
BAACD141 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Special Event Marketing
3 (1-4-4)
BAACD142 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
Digital Publication Design
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวรินรดา สันติอาภรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวสิริกานต์ สุภาแสน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสุรพล มโนวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายเกษตร แก้วภักดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา