โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
BFAVA101 ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
BFAVA102 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
BFAVA103 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันตก
History and Style of Western Art
3 (3-0-6)
BFAVA104 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก
History and Style of Eastern Art
3 (3-0-6)
BFAVA105 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-4)
BFAVA106 สัมมนาทางทัศนศิลป์
Seminar in Visual Art
2 (2-0-4)
BFAVA107 วิเคราะห์ศิลปกรรม
Art Analysis
2 (2-0-4)
BFAVA108 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
Art Exhibition Design
3 (3-0-6)
BFAVA109 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์
Computer Assisted Visual Art
2 (1-3-3)
BFAVA110 วาดเส้น 1
Drawing 1
2 (1-3-3)
BFAVA111 วาดเส้น 2
Drawing 2
2 (0-4-2)
BFAVA112 องค์ประกอบศิลป์ 1
Composition 1
2 (1-3-3)
BFAVA113 องค์ประกอบศิลป์ 2
Composition 2
2 (1-3-3)
BFAVA114 ทัศนศิลป์ 1
Visual Art 1
3 (0-6-3)
BFAVA115 ทัศนศิลป์ 2
Visual Art 2
3 (0-6-3)
BFAVA116 การเขียนเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์
Writing for Art Thesis
2 (2-0-4)
BFAVA117 เตรียมศิลปนิพนธ์
Art Thesis Preparation
6 (0-12-6)
BFAVA118 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
12 (0-24-0)
BFAVA119 ฝึกงานทางศิลปกรรม
Job Internship in Art
3 (0-40-0)
BFAVA120 ศิลปะแนวทดลอง
Experimental Art
2 (0-4-2)
BFAVA121 จิตรกรรมสีน้ำ
Watercolor Painting
3 (0-6-3)
BFAVA122 วาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 17
BFAVA123 จิตรกรรม 1
Painting 1
4 (1-6-5)
BFAVA124 จิตรกรรม 2
Painting 2
4 (1-6-5)
BFAVA125 จิตรกรรม 3
Painting 3
4 (1-6-5)
BFAVA126 จิตรกรรม 4
Painting 4
5 (0-10-5)
BFAVA127 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
4 (1-6-5)
BFAVA128 ประติมากรรม 2
Sculpture 2
4 (1-6-5)
BFAVA129 ประติมากรรม 3
Sculpture 3
4 (1-6-5)
BFAVA130 ประติมากรรม 4
Sculpture 4
5 (0-10-5)
BFAVA131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1
Printmaking 1
4 (1-6-5)
BFAVA132 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
Printmaking 2
4 (1-6-5)
BFAVA133 ศิลปะภาพพิมพ์ 3
Printmaking 3
4 (1-6-5)
BFAVA134 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
Printmaking 4
5 (0-10-5)
BFAVA135 ศิลปะไทย 1
Thai Art 1
4 (1-6-5)
BFAVA136 ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
4 (1-6-5)
BFAVA137 ศิลปะไทย 3
Thai Art 3
4 (1-6-5)
BFAVA138 ศิลปะไทย 4
Thai Art 4
5 (0-10-5)
BFAVA139 สื่อศิลปะ 1
Media Art 1
4 (1-6-5)
BFAVA140 สื่อศิลปะ 2
Media Art 2
4 (1-6-5)
BFAVA141 สื่อศิลปะ 3
Media Art 3
4 (1-6-5)
BFAVA142 สื่อศิลปะ 4
Media Art 4
5 (0-10-5)
BFAVA143 ศิลปะกระดาษ
Paper Art
3 (1-4-4)
BFAVA144 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Print Media
3 (1-4-4)
BFAVA145 ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม
Lanna Wisdom in Art
3 (1-4-4)
BFAVA146 พุทธศิลป์
Buddhist Art
2 (2-0-4)
BFAVA147 ลวดลายไทย
Thai Ornament
2 (0-4-2)
BFAVA148 จิตรกรรมฝาผนังไทย
Thai Mural Painting
3 (1-4-4)
BFAVA149 ประติมากรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA150 ศิลปะภาพพิมพ์แนวทดลอง
Experimental Printmaking
2 (1-3-3)
BFAVA151 ลายคำล้านนา
Laikam Lanna
3 (1-4-4)
BFAVA152 บริบท และการสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะ
Production in Media Art and Context
3 (1-4-4)
BFAVA153 วัฒนธรรมไซเบอร์ศึกษา
Cyberculture Study
3 (3-0-6)
BFAVA154 วิดีโอแมปปิ้ง
Video Mapping
2 (0-4-2)
BFAVA155 ศิลปะทดลองเพื่อสื่อศิลปะ
Experimental Art for Media Art
3 (1-4-4)
BFAVA156 ประติมากรรมขนาดเล็ก
Mini Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA157 ประติมากรรมคนเหมือน
Portrait Sculpture
3 (1-4-4)
BFAVA158 ภาพพิมพ์แกะไม้
Woodcut
3 (1-4-4)
BFAVA159 การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก
Masterpiece Painting Studies
2 (1-2-3)
BFAVA160 จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
3 (1-4-4)
BFAVA161 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
BFAVA162 การวิจารณ์ศิลปะ
Art Criticism
3 (3-0-6)
BFAVA163 ประวัติจิตรกรรม
History of Painting
3 (3-0-6)
BFAVA164 ประวัติศิลปะภาพพิมพ์
History of Printmaking
3 (3-0-6)
BFAVA165 หลักการวิจัยทางศิลปะ
Principle of Arts Research
2 (2-0-4)
BFAVA166 จิตรกรรมพู่กันจีน
Chinese Brush Painting
2 (0-4-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกิตติชัย กันแตง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายชัยวัฒน์ คำฝั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายธีรยุทธ อินทร์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นางสาวพัชรินทร์ มีลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายรณกฤต บุระเตมีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายวิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายวุฒิพร ธูปเพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นางสาวศิริกัลยา โชติมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายอนุสรณ์ คาบเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายเปศล อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม
นายไกรสร วิชัยกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา