โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCCC202 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
BSCCC203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
BSCCC207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
BSCCS101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Fundamental Computer Science
3 (2-2-5)
BSCCS102 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Scientific Information for Computer Science
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62
BSCCC217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
3 (3-0-6)
BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Ethics and Computer Law
3 (3-0-6)
BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
Computer Science in Community, Company and Coperation
1 (0-3-1)
BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction of Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3 (3-0-6)
BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-2-5)
BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacing
3 (2-2-5)
BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Seminar
1 (0-3-1)
BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Research Methodology
3 (2-2-5)
BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3 (0-6-3)
BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Cooperative Education in Computer Science
6 (0-40-0)
BSCCS705 การเตรียมโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Pre-Project
3 (0-6-3)
BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Job Internship in Computer Science
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับการพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร์
Entrepreneurship for Computer Business Development
3 (3-0-6)
BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต
Electronic Commerce on Internet
3 (2-2-5)
BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
3 (2-2-5)
BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
BSCCS203 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
Information System for Decision Support
3 (2-2-5)
BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic
3 (2-2-5)
BSCCS205 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3 (2-2-5)
BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
BSCCS207 การเรียนรู้จำรูปแบบ
Pattern Recognition
3 (2-2-5)
BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
3 (2-2-5)
BSCCS305 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
3 (3-0-6)
BSCCS306 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object Oriented Software Development
3 (2-2-5)
BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
Modern Programming Language
3 (2-2-5)
BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม
Principle of Programming Languages
3 (2-2-5)
BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Management
3 (2-2-5)
BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming
3 (2-2-5)
BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing
3 (2-2-5)
BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
BSCCS410 การสื่อสารไร้สาย
Wireless Communication
3 (2-2-5)
BSCCS504 ดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-2-5)
BSCCS505 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
Computer System and Assembly Languages
3 (2-2-5)
BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
Internet of Things
3 (2-2-5)
BSCCS601 เทคโนโลยีคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining Technology
3 (2-2-5)
BSCCS602 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3 (2-2-5)
BSCCS603 ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
3 (2-2-5)
BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Semantic Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems
3 (2-2-5)
BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topic in Computer Science
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางนงนุช เกตุ้ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา