โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG003 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (1-3-3)
BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Fundamental Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
2 (1-3-3)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
Farm Machinery
2 (1-3-3)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
2 (1-3-3)
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 4
Practical Skills in Plant Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช
Standard for Crops Production
2 (1-3-3)
BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม
Plant Diseases and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
Plant Insect Pests and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
Plant Climate and Water Management
3 (2-3-5)
BSCAG113 การจัดการฟาร์มพืช
Crops Farm Management
2 (1-3-3)
BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-3-1)
BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
BSCAG116 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Internship in Plant Science
3 (0-40-0)
BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
BSCAG202 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (3-0-6)
BSCAG203 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
BSCAG204 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
BSCAG205 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Management Technology
3 (3-0-6)
BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
Livestock Farm Standards and Food Safety
2 (2-0-4)
BSCAG208 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว์
Feed Production
2 (1-3-3)
BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
Practical Skills in Animal Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG215 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
3 (0-40-0)
BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
BSCAG301 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-5)
BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
BSCAG303 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG304 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Culture
3 (2-3-5)
BSCAG305 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-3-5)
BSCAG306 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
BSCAG307 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites in Aquatic Animals
3 (2-3-5)
BSCAG308 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm Management for Aquaculture
2 (2-0-4)
BSCAG309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง
Fishery Production Standard System
2 (2-0-4)
BSCAG310 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-3-5)
BSCAG311 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Practical Skills in Fisheries 1
1 (0-3-1)
BSCAG312 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Practical Skills in Fisheries 2
1 (0-3-1)
BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3
Practical Skills in Fisheries 3
1 (0-3-1)
BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4
Practical Skills in Fisheries 4
1 (0-3-1)
BSCAG315 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problems in Fisheries
3 (0-6-3)
BSCAG316 สัมมนาทางการประมง
Seminar in Fisheries
1 (0-3-1)
BSCAG317 ฝึกงานทางวิชาชีพประมง
Job Internship in Fisheries
3 (0-40-0)
BSCAG318 สหกิจศึกษาทางการประมง
Cooperative Education in Fisheries
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Post Harvest Technology
3 (2-3-5)
BSCAG134 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture
3 (2-3-5)
BSCAG135 การจัดการดินและปุ๋ย
Soil and Fertilizer Management
3 (2-3-5)
BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร
Embedded System Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG141 พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
3 (2-3-5)
BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร
Food Field Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Industrial Beverage Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน
Industrial Energy Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Para Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG151 พืชสมุนไพร
Medicinal Plants
3 (2-3-5)
BSCAG152 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-5)
BSCAG153 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production
3 (2-3-5)
BSCAG154 การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-5)
BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG156 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-5)
BSCAG157 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
BSCAG158 การผลิตพืชในโรงเรือน
Crop Production in Green House
3 (2-3-5)
BSCAG159 เทคโนโลยีการผลิตพืชพื้นถิ่น
Domestic Crop Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG160 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
BSCAG161 การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Classification of Plant Materials and Plant Selection
3 (2-3-5)
BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (2-3-5)
BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG164 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BSCAG165 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (2-3-5)
BSCAG166 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
Computer for Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
Fundamental Geographic Information System
3 (2-3-5)
BSCAG168 ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์
Applied Geographic Information System
3 (1-6-4)
BSCAG169 การสำรวจจากระยะไกล
Remote Sensing
3 (2-3-5)
BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (3-0-6)
BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
BSCAG221 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
3 (2-3-5)
BSCAG222 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animal Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
BSCAG223 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Show and Judging
3 (2-3-5)
BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
BSCAG225 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
BSCAG226 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
BSCAG227 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
BSCAG230 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่า
Wildlife Farm Management
3 (3-0-6)
BSCAG231 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
BSCAG232 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG233 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
BSCAG235 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
BSCAG236 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG237 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG238 การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG239 การจัดการสวนสัตว์และส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ
Zoological Park and Aquarium Management
3 (3-0-6)
BSCAG240 กฎหมายเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
Livestock Laws
3 (3-0-6)
BSCAG241 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
BSCAG242 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
BSCAG243 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG244 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG246 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
BSCAG247 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
Swine Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
Avian Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology for Animal Science
3 (2-3-5)
BSCAG319 อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
BSCAG321 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
Aquatic Invertebrates
3 (2-3-5)
BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
BSCAG323 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
BSCAG324 การเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-3-5)
BSCAG325 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Fish and Aquatic Plants
3 (2-3-5)
BSCAG326 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG327 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
3 (2-3-5)
BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG329 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Improvement
3 (2-3-5)
BSCAG330 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormones in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG331 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG332 ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง
Off Campus Laboratory in Fisheries
3 (2-3-5)
BSCAG333 การประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง
Impact Assessment of Fisheries Resources
3 (3-0-6)
BSCAG334 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
Sustainable Aquaculture Management
3 (3-0-6)
BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resources Management
3 (3-0-6)
BSCAG336 เรื่องเฉพาะทางการประมง
Selected Topics in Fisheries
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกาญจนา รุจิพจน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นางพิกุล สุรพรไพบูลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายเผดิมศิลป์ รามศิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน พืชศาสตร์
นายกฤษณธร สินตะละ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวรัชนี บัวระภา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายอมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายเอกชัย ดวงใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางพรวิภา สะนะวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางศีลศิริ สง่าจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นายสมชาติ หาญวงษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก พืชศาสตร์
นางจารวี เลิกสายเพ็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางณิฐิมา เฉลิมแสน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสายใจ วิชญ์สันต์กุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวกุลชลี วงษ์ไทย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นางสุธีกานต์ โสตถิกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นางสุมิตรา สุปินราช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง พืชศาสตร์
นายนิรันดร กองเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางพรพิมล จุลพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายสมเกียรติ ตันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายสุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา