โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 103
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA612 การจำลองทางธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBACC107 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร
Information System in Organization
3 (3-0-6)
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm
3 (2-2-5)
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม
Multimedia Authoring
3 (2-2-5)
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development
3 (2-2-5)
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Networks
3 (2-2-5)
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (3-0-6)
BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3 (2-2-5)
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Project
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 36
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Strategy, Management and Development
3 (3-0-6)
BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
Information Systems Innovation and New Technologies
3 (3-0-6)
BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ
Requirements Analysis of Information Systems
3 (3-0-6)
BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
Information Systems Project Management
3 (3-0-6)
BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
3 (2-2-5)
BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
Decision Support and Business Intelligence System
3 (2-2-5)
BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3 (2-2-5)
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
3 (3-0-6)
BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advance Database Systems
3 (2-2-5)
BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytic and Management Technology
3 (2-2-5)
BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
Special Topic for Information Management
3 (2-2-5)
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
3 (2-2-5)
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advance Computer Programming
3 (2-2-5)
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Development
3 (2-2-5)
BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Programming
3 (2-2-5)
BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล
Database Application Software Development
3 (2-2-5)
BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing
3 (2-2-5)
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
Special Topical for Software Development
3 (2-2-5)
BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
Advance Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
Mobile Computing Technology
3 (2-2-5)
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม
Innovation Programming
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ สมศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางอารยา นุ่มนิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางชัชฎาพร ปุกแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายธีรภพ แสงศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายนพณัฐ วรรณภีร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายนรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาววรรณพร ทีเก่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางหฤทัย อาษากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา