โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 10
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE104 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic Electrical Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE114 ปฏิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE115 ระบบควบคุมกระบวนการ
Process Control Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (2-3-5)
ENGEE116 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Electrical Machines Winding
3 (1-6-4)
ENGEE119 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (2-3-5)
ENGEE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE122 คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
3 (3-0-6)
ENGEE123 เสถียรภาพและสภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Stability and Transients in Electrical Power System
3 (3-0-6)
ENGEE128 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Drawing
3 (2-3-5)
ENGEE129 การตรวจสอบและประมาณราคางานติดตั้งไฟฟ้า
Inspection and Cost Estimation of Electrical Installation
3 (3-0-6)
ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Maintenance
1 (0-3-1)
ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
Grounding and Lightning Protection System
3 (3-0-6)
ENGEE132 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
Microcontroller and Applications
3 (2-3-5)
ENGEE137 ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบรถราง
Railway Electrification
3 (3-0-6)
ENGEE138 ระบบไฟฟ้าลากจูงระบบรถราง
Railway Traction System
3 (3-0-6)
ENGEE139 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Analysis
3 (2-3-5)
ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Methods for Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE141 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Project Management in Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE145 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems
3 (3-0-6)
ENGEE146 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (1-6-4)
ENGEE147 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid
3 (2-3-5)
ENGEE148 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
Building Automation Control
3 (2-3-5)
ENGEE149 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
Electrical System Installation Inside and Outside Building
3 (1-6-4)
ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automation Control Systems
3 (2-3-5)
ENGEE157 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Motor Control
3 (1-6-4)
ENGEE158 ระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System
3 (2-3-5)
ENGEE209 การสื่อสารเคลื่อนที่
Mobile Communication
3 (3-0-6)
ENGEE210 การสื่อสารบรอดแบนด์
Broadband Communication
3 (3-0-6)
ENGEE215 การสื่อสารโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Communication
3 (3-0-6)
ENGEE216 การออกแบบวงจรความถี่สูง
High Frequency Circuit Design
3 (3-0-6)
ENGEE217 การออกแบบระบบข่ายสาย
Cabling Network System Design
3 (2-3-5)
ENGEE218 การวางแผนและการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร
Network Planning and Management
3 (3-0-6)
ENGEE219 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
Radio and Television Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE220 ระบบการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง
Security and Surveillance System
3 (3-0-6)
ENGEE221 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE222 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
Radio Wave Propagation
3 (3-0-6)
ENGEE223 เทคโนโลยีเรดาร์
Radar Technology
3 (3-0-6)
ENGEE224 การประมวลผลสัญญาณแสงในการสื่อสาร
Optical Processing in Communications
3 (3-0-6)
ENGEE225 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication Engingeering
3 (3-0-6)
ENGEE226 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Practice inTelecommunication Engineering
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 30
ENGEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (2-3-5)
ENGEE109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (2-3-5)
ENGEE110 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
ENGEE111 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE112 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
ENGEE117 โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
3 (3-0-6)
ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System
3 (3-0-6)
ENGEE120 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน
Power System and Protection Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE125 วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE133 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (3-0-6)
ENGEE134 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
ENGEE135 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
ENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
ENGEE143 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Safety
3 (3-0-6)
ENGEE144 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication
3 (3-0-6)
ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Networking
3 (3-0-6)
ENGEE203 การสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
ENGEE204 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Lines
3 (3-0-6)
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE206 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (2-3-5)
ENGEE211 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้
Embedded Systems and Application
3 (2-3-5)
ENGEE212 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Telecommunications Laboratory 1
1 (0-3-1)
ENGEE213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
Telecommunications Laboratory 2
1 (0-3-1)
ENGEE214 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3
Telecommunications Laboratory 3
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE113 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
ENGEE142 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 24
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project 1
2 (0-6-2)
ENGEE152 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project 2
2 (0-6-2)
ENGEE153 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGEE154 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-operative Education in Electrical Engineering
6 (0-40-0)
ENGEE155 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
ENGEE156 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Practice Topics in Electrical Engineering
1 (0-3-1)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ
System Management
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon