โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
ENGCV603 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV103 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Processes
3 (2-3-5)
ENGEV203 วิศวกรรมการประปา
Water Supply Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV204 วิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV205 การออกแบบงานประปา
Water Works Design
3 (2-3-5)
ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ำเสีย
Wastewater Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
3 (3-0-6)
ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
3 (3-0-6)
ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน
Workshop Practices
1 (0-3-1)
ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
3 (2-3-5)
ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGEV505 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGEV101 หลักพื้นฐานวิศวกรรม
Principles of Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV104 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Science and Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV207 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียสมัยใหม่
New Technology for Water and Wastewater Treatment
3 (3-0-6)
ENGEV208 การออกแบบระบบระบายน้ำ
Design of Sewerage
3 (3-0-6)
ENGEV302 การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
3 (3-0-6)
ENGEV403 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
ENGEV404 การจัดการคุณภาพน้ำ
Water Quality Management
3 (3-0-6)
ENGEV405 การควบคุมน้ำเสียทางอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
3 (3-0-6)
ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
Ecological Engineering
3 (3-0-6)
ENGEV407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
ENGEV410 การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
3 (3-0-6)
ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Computer Aided for Environmental Engineering
3 (2-3-5)
ENGEV506 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGEV507 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Co-operative Education in Environmental Engineering
6 (0-40-0)
ENGEV508 เขียนแบบสุขาภิบาล
Sanitary Drawing
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 26
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEV102 เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineers
3 (2-3-5)
ENGEV105 การสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Surveying for Environmental Engineers
3 (3-0-6)
ENGEV106 ปฏิบัติการสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Surveying Practice for Environmental Engineers
1 (0-3-1)
ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกลิ่นประทุม ปัญญาปิง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายนคร สุริยานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายนิธิวัฒ จำรูญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางบัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวภัทรา วงษ์พันธ์กมล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุ่งนภา เขียววิจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางศิรประภา ชัยเนตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา