โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-5)
ENGMN101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่
Basic Mining Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
3 (2-3-5)
ENGMN103 แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร
Mineralogy and Petrology for Engineers
3 (2-3-5)
ENGMN104 แหล่งแร่
Ore Deposits
3 (3-0-6)
ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1
Mineral Processing 1
3 (1-6-4)
ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2
Mineral Processing 2
3 (1-6-4)
ENGMN107 สำรวจรังวัดเหมืองแร่ 1
Mine Survey 1
2 (1-3-3)
ENGMN108 สำรวจรังวัดเหมืองแร่ 2
Mine Survey 2
2 (1-3-3)
ENGMN109 การทำเหมืองผิวดินและการออกแบบ
Surface Mining and Mine Design
3 (3-0-6)
ENGMN110 การทำเหมืองใต้ดินและการออกแบบ
Underground Mining and Mine Design
3 (3-0-6)
ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ
Mine Equipment and Management
3 (3-0-6)
ENGMN112 ศิลากลศาสตร์
Rock Mechanics
3 (3-0-6)
ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
Mine Economics
3 (3-0-6)
ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด
Drilling and Blasting Technology
3 (2-3-5)
ENGMN115 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่
Mine Planning and Design
3 (3-0-6)
ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง
Mine Environment and Reclamation
3 (3-0-6)
ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Co-operative Education in Mining Engineering
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่
Mine Safety
3 (3-0-6)
ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่
Computer Application in Mining
3 (1-6-4)
ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์
Tunnelling
3 (3-0-6)
ENGMN123 ธรณีเทคนิค
Geotecniques
3 (3-0-6)
ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่
Mining Laws
2 (2-0-4)
ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
Pump and Air Compressor
3 (2-3-5)
ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลศาสตร์สำหรับการสกัดโลหะ
Thermodynamics and Kinetics for Metallurgy
3 (3-0-6)
ENGMN127 เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials
3 (3-0-6)
ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Geographic Information System (GIS)
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายณัฐพงศ์ หล้ากอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายพิพัฒน์ ชื่นใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสุทธิเทพ รมยเวศม์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา