โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร
Agricultural Equipment Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ำ
Irrigation and Draining
3 (2-3-5)
ENGAG208 เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
3 (3-0-6)
ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟาร์ม
Electricity in Farming System
3 (2-3-5)
ENGAG210 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
Post-harvest and Process Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Equipments
3 (2-3-5)
ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
Logistic for Agricultural Products
3 (3-0-6)
ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of Agricultural Products
3 (2-3-5)
ENGAG214 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
Agricultural Tractor Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG216 วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร
Safety Engineering for Agricultural Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร
Agricultural Engineering Practice
3 (0-9-3)
ENGAG218 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1
Selected Topic in Agricultural Engineering 1
3 (0-9-3)
ENGAG219 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2
Selected Topic in Agricultural Engineering 2
3 (0-9-3)
ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ
Biological Waste Management
3 (3-0-6)
ENGAG307 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี
Fermentation Process and Technology
3 (2-3-5)
ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
Bio-Energy and Energy Conversion
3 (3-0-6)
ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเคมี
Instrument Analysis in Chemistry
3 (2-3-5)
ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (2-3-5)
ENGAG311 การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment
3 (1-6-4)
ENGAG312 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instruments
3 (2-3-5)
ENGAG313 วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ
Safety Engineering for Biological Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG314 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ
Physical Properties of Biological Materials
3 (2-3-5)
ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน
Energy Resources and Technology System
3 (3-0-6)
ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Conservation
3 (3-0-6)
ENGAG317 เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรม
Economics and Statistics for Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG406 กลศาสตร์เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร
Mechanics of Food Machinery
3 (3-0-6)
ENGAG407 เครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรมอาหาร
Industrial Steam Boiler
3 (2-3-5)
ENGAG408 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-5)
ENGAG409 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
Food Package Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG410 การแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
ENGAG411 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
ENGAG412 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Design
3 (2-3-5)
ENGAG413 นวัตกรรมอาหาร
Food Innovation
3 (2-3-5)
ENGAG414 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์นม
Dairy Product Microbiology
3 (2-3-5)
ENGAG415 สุขลักษณะและเทคโนโลยีการทำความสะอาดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
Hygienic and Cleaning Technology for Dairy Product Processing
3 (3-0-6)
ENGAG416 เคมีของผลิตภัณฑ์นม
Dairy Product Chemistry
3 (2-3-5)
ENGAG417 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
Dairy Product Processing
3 (2-3-5)
ENGAG418 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์นม
Quality Assurance and Food Safety of Dairy Product
3 (2-3-5)
ENGAG419 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
Pollution Control and Waste Management in Dairy Product Industry
3 (3-0-6)
ENGAG420 บรรจุภัณฑ์และการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
Packaging and Handling for Dairy Products Industry
3 (3-0-6)
ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูง
Technology in Precision Agriculture
3 (2-3-5)
ENGAG507 ระบบสารสนเทศสำหรับการทำการเกษตรยุคใหม่
Information Systems for Modern Agriculture
3 (3-0-6)
ENGAG508 การจัดการธุรกิจเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
Agritronics Business Management
3 (3-0-6)
ENGAG509 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการเกษตร
Embedded Systems for Agriculture
3 (2-3-5)
ENGAG510 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรอินทรีย์
Biotechnology for Organic Farming
3 (2-3-5)
ENGAG511 ระบบสื่อสารขั้นสูงสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ
Communication Systems for ITS
3 (2-3-5)
ENGAG512 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Virtual Instrumentation and Electronic Interfacing
3 (2-3-5)
ENGAG513 การบัญชีต้นทุนสำหรับงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่
Cost Accounting for Modern Farm
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 18
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 15
ENGAG201 การออกแบบระบบเกษตร
Agricultural System Design
3 (2-3-5)
ENGAG202 การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร
Agricultural Waste and Energy Management
3 (3-0-6)
ENGAG203 ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร
Mechanical System for Agricultural Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG204 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
Agricultural Information System
3 (2-3-5)
ENGAG205 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร
Crop and Animal Production for Engineers
3 (2-3-5)
ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ
Biological Processes
3 (2-3-5)
ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต
Design of Equipments and Production System
3 (2-3-5)
ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
ENGAG304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1
Unit Operations 1
3 (2-3-5)
ENGAG305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2
Unit Operations 2
3 (2-3-5)
ENGAG401 สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร
Engineering Properties of Food
3 (2-3-5)
ENGAG402 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
Design of Food Machinery
3 (3-0-6)
ENGAG403 การทำความเย็นอุตสาหกรรมอาหาร
Industrial Refrigeration of Food
3 (2-3-5)
ENGAG404 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
ENGAG405 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
Unit Operations
3 (1-6-4)
ENGAG501 การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
Instruments and Measurements for Agritronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG502 ไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์
Microcontroller and Applications
3 (2-3-5)
ENGAG503 วิศวกรรมเซ็นเซอร์
Sensor Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG504 เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์
Technology in Animal and Crop Production
3 (2-3-5)
ENGAG505 โรงเรือนเลี้ยงพืช สัตว์และการจัดการของเสีย
Greenhouse Plants and Animal Waste Man
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 28
ENGAG105 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
Biochemistry for Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-1)
ENGAG106 ระบบอัตโนมัติ
Automatic System
3 (2-3-5)
ENGAG107 การออกแบบวิศวกรรม
Engineering Design
2 (1-3-3)
ENGAG108 การบริหารการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
ENGAG109 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGAG110 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG112 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Seminar in Agricultural and Biological Engineering
1 (0-3-1)
ENGAG113 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agricultural and Biological Engineering Project
3 (0-9-3)
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGAG101 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermo-Fluid Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG103 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG104 หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Fundamentals of Electronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon