โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Networking
3 (3-0-6)
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (2-3-5)
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (2-3-5)
ENGEL116 หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topics in Electronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGEL117 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทางการเกษตร
Electronics for Agricultural Control
3 (2-3-5)
ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Seminar
1 (0-3-1)
ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ
VLSI Design
3 (3-0-6)
ENGEL121 เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machines
3 (3-0-6)
ENGEL122 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
Power Electronics for Energy Conservation
3 (3-0-6)
ENGEL123 โปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม
Graphical Program for Control System
3 (2-3-5)
ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี
LED Technology
3 (2-3-5)
ENGEL125 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
ENGEL126 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL127 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
Direct Current Power Conversion Circuits
3 (3-0-6)
ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGEL212 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ
Computer Integrated Manufacturing Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม
Computer Programming for Control
3 (2-3-5)
ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
Mobile Application Development
3 (2-3-5)
ENGEL215 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Power Electronics and Electric Drives
3 (2-3-5)
ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งาน
Image Processing and Applications
3 (2-3-5)
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่
Modern Mechatronics Technology
3 (2-3-5)
ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 31
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication
3 (3-0-6)
ENGEL101 สัญญาณและระบบ
Signal and System
3 (3-0-6)
ENGEL107 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electronics Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEL108 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits and Devices
3 (2-3-5)
ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuits Design
3 (2-3-5)
ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuits Design
3 (2-3-5)
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
ENGEL112 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-5)
ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programable Logic Controller
3 (2-3-5)
ENGEL114 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
Pulse and Switching Circuits
3 (2-3-5)
ENGEL115 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
ENGEL201 นิวเเมติกส์ประยุกต์
Applied Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ
Programmable Logic Controller in Automation Systems
3 (2-3-5)
ENGEL203 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
Human Machine Interface
3 (2-3-5)
ENGEL204 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (2-3-5)
ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducers Technology
3 (2-3-5)
ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 1
1 (0-3-1)
ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 2
1 (0-3-1)
ENGEL208 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิตและวิเคราะห์
Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)
3 (2-3-5)
ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGEL211 ไฮดรอลิกส์ประยุกต์
Applied Hydraulics
3 (2-3-5)
ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
ENGME901 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE113 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 16
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Preproject
1 (0-3-1)
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Electronics Engineering and Automation Control Systems Project
3 (1-6-4)
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
Co-operative Education in Electronics Engineering and Automation Control Systems
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายชญภพ บุญทาศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพิเชษฐ เหมยคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิโรจน์ ปงลังกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธนพงศ์ คุ้มญาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปรีชา มหาไม้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายรุ่งโรจน์ ขะมันจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมบัติ สันกว๊าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมศักดิ์ วรรณชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนันต์ วงษ์จันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอาวุธ พุทธราช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา