โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก2)) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MENEE190 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Research Methods in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
MENEE191 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENEE192 สัมมนา 1
Seminar 1
1 (0-3-1)
MENEE193 สัมมนา 2
Seminar 2
2 (0-6-2)
MENEE194 โครงงานนวัตกรรม
Innovation Project
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 12
- วิชาเลือกทั่วไป 12
MENEE101 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
MENEE102 สภาวะชั่วครู่ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
Electrical Transients in Power Systems
3 (3-0-6)
MENEE103 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability and Dynamic
3 (3-0-6)
MENEE104 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
3 (3-0-6)
MENEE105 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Reliability
3 (3-0-6)
MENEE106 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
MENEE107 อุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Electric Power Distribution Equipment
3 (3-0-6)
MENEE108 ระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification
3 (3-0-6)
MENEE109 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE110 ทฤษฎีการปล่อยประจุก๊าซ
Gas Discharge Theory
3 (3-0-6)
MENEE111 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE112 การประสานสัมพันธ์ฉนวน
Insulation Coordination
3 (3-0-6)
MENEE120 พลังงานทดแทนขั้นสูง
Advanced Renewable Energy
3 (3-0-6)
MENEE121 ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต์
Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
MENEE122 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
3 (3-0-6)
MENEE123 ไมโครกริด
Micro Grids
3 (3-0-6)
MENEE124 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electric and Electronics for Agriculture
3 (3-0-6)
MENEE140 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
MENEE141 การแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์
Switched Mode Power Conversion
3 (3-0-6)
MENEE142 เทคนิคการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง
Advanced Switching Power Conversion Techniques
3 (3-0-6)
MENEE143 การควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Control of Electric Motor Drives
3 (3-0-6)
MENEE144 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (3-0-6)
MENEE145 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
Railway Traction Systems
3 (3-0-6)
MENEE146 ระบบควบคุมแบบเชิงเส้นขั้นสูง
Advanced Linear Control System
3 (3-0-6)
MENEE147 ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control Systems
3 (3-0-6)
MENEE148 การวัดคุมทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Instrumentation
3 (3-0-6)
MENEE149 การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
3 (3-0-6)
MENEE150 การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม
Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
MENEE151 ระบบไม่เชิงเส้น
Nonlinear Systems
3 (3-0-6)
MENEE152 การควบคุมเหมาะที่สุด
Optimum Control
3 (3-0-6)
MENEE153 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ
Railway Signalling and Control
3 (3-0-6)
MENEE160 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
3 (3-0-6)
MENEE161 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Advanced Embeded Systems
3 (3-0-6)
MENEE162 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
MENEE163 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับชีวการแพทย์
Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications
3 (3-0-6)
MENEE164 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (3-0-6)
MENEE165 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
MENEE166 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
3 (3-0-6)
MENEE167 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่
Modern Antenna Design
3 (3-0-6)
MENEE168 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง
Advanced Microwave Engineering
3 (3-0-6)
MENEE180 วิศวกรรมดิจิทัลขั้นสูงและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Advanced Digital Engineering and Internet of Everything
3 (3-0-6)
MENEE181 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (3-0-6)
MENEE182 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE183 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE184 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัล
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
MENEE185 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์
Data and Computer Communication
3 (3-0-6)
MENEE186 ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Big Data and Cloud Computing
3 (3-0-6)
MENEE187 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
Computer Programming for Agriculture
3 (3-0-6)
MENEE195 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MENEE198 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1
Master Thesis 1
3 (0-9-0)
MENEE199 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2
Master Thesis 2
9 (0-27-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายนพพร พัชรประกิติ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายนิติพงษ์ สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพิเชษฐ เหมยคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิฑูรย์ พรมมี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิวัฒน์ ทิพจร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิโรจน์ ปงลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนนท์ นำอิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตร พิษณุโลก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายกฤษดา ยิ่งขยัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายชาญชัย เดชธรรมรงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายปุณยสิริ บุญเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพลกฤษณ์ ทุนคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพินิจ เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวยุพดี หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวรจักร์ เมืองใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายศุภกิต แก้วดวงตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสามารถ ยะเชียงคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอุเทน คำน่าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายโกศล โอฬารไพโรจน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
นายวันไชย คำเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา