โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBACC107 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39
BBABA203 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
Personality Development and Social Etiquette
3 (2-2-5)
BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
3 (3-0-6)
BBABA205 การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม
Creating Shared Value
3 (2-2-5)
BBABA206 วิจัยธุรกิจ
Business Research
3 (2-2-5)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA208 พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
3 (3-0-6)
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBABA210 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
Organizational Conflict Management
3 (3-0-6)
BBABA211 การบริหารโครงการ
Project Management
3 (2-2-5)
BBABA212 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (2-2-5)
BBABA213 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3 (2-2-5)
BBABA214 สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
3 (2-2-5)
BBABA217 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
3 (3-0-6)
BBABA218 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology Management
3 (3-0-6)
BBABA225 ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise
3 (2-2-5)
BBABA301 ธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้น
Introduction to Retail Business
3 (3-0-6)
BBABA302 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
3 (3-0-6)
BBABA303 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออาชีพด้านค้าปลีก
Personality Development for Retail Careers
3 (2-2-5)
BBABA304 พฤติกรรมผู้ซื้อสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Shopper Behavior for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA305 การจัดการบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Merchandising Management and Price
3 (3-0-6)
BBABA306 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Distribution Channel Management
3 (3-0-6)
BBABA307 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Information Technology for Retail Business
3 (2-2-5)
BBABA308 การตลาดสื่อสาร
Marketing Communication
3 (3-0-6)
BBABA309 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive Marketing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA310 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Planning
3 (2-2-5)
BBABA311 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Seminar in Modern Retail Business Management
3 (2-2-5)
BBABA312 การวิจัยธุรกิจค้าปลีกเชิงปฏิบัติ
Retail Business Research Practice
3 (2-2-5)
BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Trade
3 (3-0-6)
BBABA402 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA403 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
Green Transport Safety and Environment
3 (3-0-6)
BBABA404 การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
Reverse Logistics Management
3 (3-0-6)
BBABA405 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
3 (2-2-5)
BBABA406 การจัดการความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์
Lean Logistics
3 (3-0-6)
BBABA407 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information System for Logistics
3 (2-2-5)
BBABA408 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (2-2-5)
BBABA409 สัมมนาทางโลจิสติกส์
Seminar in Logistics Management
3 (2-2-5)
BBABA501 การสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communications
3 (3-0-6)
BBABA502 การจัดการพื้นที่สำนักงาน
Office Layout Management
3 (2-2-5)
BBABA503 การบริหารเวลา
Time Management
3 (3-0-6)
BBABA504 เทคนิคเลขานุการยุคใหม่
Modern Secretarial Techniques
3 (2-2-5)
BBABA505 การจัดการสำนักงานสีเขียว
Green Office Management
3 (3-0-6)
BBABA506 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร
Office Machines and Filing
3 (2-2-5)
BBABA507 สัมมนาทางการจัดการสำนักงาน
Seminar in Office Management
3 (2-2-5)
BBABA508 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (2-2-5)
BBABA602 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
BBABA603 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
3 (2-2-5)
BBABA604 กลยุทธ์ราคา
Pricing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA605 ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด
Distribution Channels in Marketing
3 (3-0-6)
BBABA606 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3 (2-2-5)
BBABA607 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3 (3-0-6)
BBABA608 การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
3 (2-2-5)
BBABA609 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3 (2-2-5)
BBABA610 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3 (3-0-6)
BBABA611 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3 (2-2-5)
BBABA612 การจำลองทางธุรกิจ
Business Simulation
3 (2-2-5)
BBABA613 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
3 (2-2-5)
BBABA701 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
Business English Usage 1
3 (3-0-6)
BBABA702 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business English Usage 2
3 (3-0-6)
BBABA703 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Basic English for Business Oral Communication
3 (2-2-5)
BBABA704 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
English for Business Presentation
3 (2-2-5)
BBABA705 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
Business Writing 1
3 (2-2-5)
BBABA706 การเขียนเชิงธุรกิจ 2
Business Writing 2
3 (2-2-5)
BBABA707 การเขียนเชิงธุรกิจ 3
Business Writing 3
3 (2-2-5)
BBABA708 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Reading
3 (3-0-6)
BBABA709 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business English Translation
3 (2-2-5)
BBABA710 วัฒนธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Cultures and Etiquettes
3 (3-0-6)
BBABA711 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (3-0-6)
BBABA712 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English
3 (2-2-5)
BBABA734 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
English for Job Application
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
BBABA215 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 (0-40-0)
BBABA216 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
Managerial Decision Making and Problem Solving
3 (2-2-5)
BBABA219 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
Leadership and Team Building
3 (2-2-5)
BBABA221 การเพิ่มผลผลิต
Productivity
3 (3-0-6)
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
3 (2-2-5)
BBABA223 การวิเคราะห์การลงทุนและการเขียนข้อเสนอสินเชื่อ
The Analysis of Investment and Writing the Loan Proposal
3 (2-2-5)
BBABA224 การวางแผนเงินทุนและกำกับดูแลการลงทุน
Capital Planning and Investment Control
3 (2-2-5)
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกนกอร จิตจำนงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางณภัทร ทิพย์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางธนีนุช เร็วการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวรสริน จอห์นสัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นายราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บริหารธุรกิจ
นางสาวซินเนีย รัติภัทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวสมใจ วงค์เทียนชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวเนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายเผด็จ ทุกข์สูญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวกนกรัตน์ ดวงพิกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางกัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวจิตรา ปั้นรูป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาววรรณิดา ชินบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวอภิญญา กันธิยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางเกตสุดา พานิชกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวกาญจนา ทวินันท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวกานต์ธีรา โพธิ์ปาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นายมนตรี ธรรมพัฒนากูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสุพรรัตน์ ทองฟัก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวกฤษยา มะแอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางกัญญ์วรา สมใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายชัชวิน วรปรีชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายธนศักดิ์ ตันตินาคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางนิศรา จันทร์เจริญสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางพีรยา สมศักดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายมานิตย์ มัลลวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางริญญาภัทร์ เขจรนันทน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวรุจิรา สุขมณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายอนวัช จิตต์ปรารพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางอัจฉริน จิตต์ปรารพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายเปรมศักดิ์ อาษากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางกนกวรรณ เวชกามา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางอนิตา ประดาอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา