โลโก้เว็บไซต์ สวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา