โลโก้เว็บไซต์ กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนากบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา